Home các số BT Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền biển và hải đảo giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền biển và hải đảo giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Xác định công tác tuyên truyền biển, hải đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác tuyên truyền biển đảo trong thời gian qua là triển khai thực hiện đề án ”Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” giai đoạn 2010-2015 tại Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 373), UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 Hòa về Kế hoạch thực hiện Đề án ”Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2015”. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Biển và Hải đảo tham mưu và thực hiện hoàn thành kế hoạch số 1202/STNMT-CCBHĐ ngày 09/6/2014 thực hiện đề án 373 với nhiệm vụ cập nhật hệ thống tư liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam và tổng hợp tài liệu, phổ biến hệ thống pháp lý cơ bản về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển đảo Việt Nam. Kết quả các nội dung như sau: Đã thiết kế và in 3500 tờ rơi tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và biển đảo Khánh Hòa gửi cho các cơ quan liên quan; Cấp phát bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hòa gửi các xã, phường ven biển và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh; thực hiện 02 pano tuyên truyền về biển đảo tại Vạn Ninh và Cam Lâm; In 100 câu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam gửi cho các Sở, ban, ngành, địa phương ven biển, tổ chức chính trị xã hội. Biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và biển đảo Khánh Hòa (05 báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp). Xây dựng 01 phóng sự với chủ đề  ”Biển đảo và cuộc sống” phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Viết bài cho Bản tin Tài nguyên và Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức 06 lớp tập huấn về quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo cho hơn 300 đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; cộng đồng dân cư ven biển và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến hết năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông tuyên truyền biển, hải đảo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hướng đến nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cụ thể như sau:

Đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn kiến thức về Quản lý tổng hợp đới bờ; 01 Hội thảo góp ý xây dựng chương trình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 thực hiện quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 6/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển; Thực hiện 07 Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Công ước Luật biển 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật về biển, hải đảo cho hơn 1500 đại biểu là cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển; cán bộ công chức cấp xã, phường ven biển; đại diện các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, huyện, xã ven biển; các doanh nghiệp có khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển và cộng đồng dân cư ven biển.

Thực hiện việc in ấn, cấp phát tài liệu tham khảo cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh với hơn 250 cuốn sổ tay về kiến thức cơ bản Quản lý tổng hợp đới bờ; 800 cuốn sách phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tiến hành lắp đặt 02 pano tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo tại khu vực cảng Cầu đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa.

Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh, UBND Thị xã Ninh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 hải quân Cam Ranh và các cơ quan, tổ chức chính trị có liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam thu hút được đông đảo sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân với các hình thức phong phú, đa dạng như treo băng rôn; tổ chức Lễ mitting; hoạt động trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn tại Đầm Bấy (hơn 1 ha), tại Hang Dơi (hơn 3 ha); thả cá tái tạo nguồn lợi tại vùng biển Cam Ranh và vịnh Vân Phong; tổ chức dọn dẹp vệ sinh bờ biển.

Đánh giá chung

Thuận lợi: Trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án, Kế hoạch truyền thông, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được sự chỉ đạo kịp thời của UBND và sự hỗ trợ, phối hợp từ các đơn vị, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chủ trương, đường lối, chính sách củ Đảng, Nhà nước về biển đảo cho cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh qua các kênh tuyên truyền đại chúng góp phần quan trọng trong việc định hướng, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và thực thi công tác quản lý, phát triển kinh tế biển, hải đảo.

Khó khăn, hạn chế:

-  Chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về biển và hải đảo; việc thực hiện chủ yếu phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh do đó công tác tuyên truyền, phổ biến chưa thực sự chủ động.

-     Công tác triển khai tuyên truyền biển, hải đảo ở quy mô cấp xã, phường đặc biệt là cộng đồng dân cư ở các vùng xa và hải đảo còn hạn chế.

-     Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam chưa thực hiện thường xuyên, chỉ tập trung vào những đợt cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn nên chưa tạo được hiệu quả xuyên suốt.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh, UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh tuyên truyền vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Đổi mới phương thức và đa dạng hình thức phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật chuyên ngành.

- Củng cố và nâng cao kỹ năng đội ngũ báo cáo viên, người tham gia phổ biến, tuyên truyền pháp luật của đơn vị cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp Trung ương và địa phương.

- Tăng cường, đa dạng các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng nhất là cộng đồng dân cư vùng xa, hải đảo.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, cấp cơ sở lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến đa dạng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.

Lê Vũ Ni Na - Chi cục BHĐ

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa