Home các số BT Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) luôn đặt công tác cải cách hành chính lên mục tiêu hàng đầu; vì thế, tập thể lãnh đạo Sở quyết tâm và tập trung chỉ đạo rất quyết liệt công tác cải cách hành chính của Sở. Cụ thể đã đạt được các kết quả như sau:

Về cải cách thủ tục hành chính: Sở đã triển khai cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đối với 44 thủ tục theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; đã báo cáo kết quả rà soát TTHC tại Công văn số 2075/STNMT-VP ngày 22/5/2017 (trong đó kiên nghị đơn gian hóa 08 TTHC và kiển nghị bãi bỏ 03 TTHC về lĩnh vực tài nguyên nước). Trong năm, Sở TNMT đã thực hiện rà soát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố các bộ TTHC về ngành, lĩnh vực quản lý: 05 TTHC ban hành mới về lĩnh vực Biển – Hải đảo; 59 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT; 27 TTHC về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 15 TTHC về lĩnh vực khoáng sản thay thế 15 TTHC tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; 38 TTHC về lĩnh vực đất đai và 03 TTHC về lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 20/9/2017.

Đến nay, Sở đã hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố các TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết cả ba cấp tỉnh, huyện, xã. Hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quy chế giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và UBND cấp huyện.

Toàn bộ 105 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT đã được niêm yết công khai đầy đủ tại: Bộ phận một cửa, Trang thông tin Tiếp nhận và giải quyết TTHC, Trang thông tin điện tử, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC và trên bàn làm việc của Bộ phận một cửa theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật TNMT vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất; trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án Kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa tại Công văn số 4255/STNMT-VP ngày 26/9/2017. Toàn Sở có 64/69 công chức; số viên chức của 04 đơn vị là 170/203 người.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy trình theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ; có thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ bằng văn bản; thông báo từ chối giải quyết hồ sơ và thông báo xin lỗi hẹn lại thời gian trả kết quả đối với trường hợp hồ sơ trễ hẹn… Đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử của Sở TNMT. Từ ngày 13/11/2017, Sở TNMT đã thực hiện việc chuyển thông tin địa chính cho cơ quan Thuế (Chi cục Thuế Nha Trang và Cục thuế tỉnh) bằng file mềm (word) và nhận lại kết quả (thông báo thuế) trên phần mềm Một cửa điện tử của Sở TNMT.

Từ ngày 01/1/2017 đến ngày 30/12/2017, Sở TNMT đã giải quyết được: 7991 hồ sơ (trong đó: hồ sơ trước hạn là 5615 chiếm 70,27%; hồ sơ đúng hạn là 2339 chiếm 29,27%; hồ sơ trễ hạn là 37 chiếm 0,44%); số lượng hồ sơ trễ hẹn đã giảm xuống mức thấp nhất trước đến nay.

Hiện đại hóa hành chính: hoạt động ứng dụng công nghệt thông tin tại Sở TNMT năm 2017 tiếp tục được tăng cường, hỗ trợ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Với những quyết tâm và nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2017, Sở TNMT đã đạt kết quả cao trong kết quả đánh giá, xếp loại ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh với thành tích xếp thứ 5 (854 điểm).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở TNMT vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử còn thấp, văn bản điện tử do cơ quan phát hành còn thiếu chữ ký số của lãnh đạo cơ quan. Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở TNMT năm 2017 còn thấp so với các sở, ngành (chỉ số hài lòng chung năm 2017 là 77,55%, xếp vị thứ 18/21 sơ, ngành)…

Phạm Nhung - Nguồn: Báo cáo số 197/BC-STNMT ngày 27/11/2017

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa