Home các số BT Một số kết quả về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017 thục hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Một số kết quả về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017 thục hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 về công tác bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2017 tại Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 08/02/2018 về công tác bảo vệ môi trường năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa; trong đó đã nêu được cơ bản về hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường cũng như đánh giá được tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong năm 2017….theo đúng quy định.

Đây là năm đầu tiên Khánh Hòa thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy có những vướng mắc, bất cập, cụ thể như sau:

+ Một số dữ liệu, số liệu yêu cầu tổng hợp thuộc các ngành khác quản lý như giao thông vận tải, xây dựng, … gặp khó khăn do ngành không có kế hoạch thu thập và tổng hợp số liệu hàng năm, số liệu cũng cần phải tổng hợp từ các địa phương nên chậm và chưa thống nhất.

+ Việc thu thập số liệu, dữ liệu của 69 chỉ tiêu cho cấp xã, 121 chỉ tiêu cho cấp huyện và 254 chỉ tiêu cho cấp tỉnh gây lãng phí về thời gian và nhân lực thực hiện do số liệu hầu hết đều cập nhật từ địa phương (cấp xã, cấp huyện); như vậy, cấp xã phải thực hiện báo cáo của mình và báo cáo theo yêu cầu của cấp huyện; cấp huyện phải thực hiện báo cáo của mình và báo cáo theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời của tất cả các sở ngành có liên quan như Sở Xây dựng, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Sở Y tế,….

+ Nội dung tại khoản 1 đến khoản 6 Điều 6. Thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định thông tin và số liệu được thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm nhưng hạn nộp báo cáo của cấp xã, cấp huyện đều sát với thời gian lấy số liệu và vào thời điểm cuối năm nên không đảm bảo thời gian theo quy định.

+ Ngoài ra, trong những năm gần đây, theo quy định phải thực hiện việc thu thập các dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường để thực hiện các loại báo cáo như: báo cáo công tác bảo vệ môi trường; thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của địa phương; bộ chỉ tiêu môi trường và hiện nay tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bộ chỉ thị môi trường” của địa phương; trong quá trình thu thập số liệu và dữ liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhận thấy các dữ liệu này có tính chất tương tự nhau nhưng phải thực hiện cho nhiều loại báo cáo điều này cũng gây lãng phí về thời gian và nhân lực.

+ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện định kỳ hàng năm do đó đề nghị nội dung của báo cáo chỉ nên tập trung vào các số liệu, thông tin của ngành tài nguyên và môi trường, nếu cần đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu nên thực hiện 05 năm một lần.

Các khó khăn, vướng mắc trên cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét để điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.

Hoàng Kim Anh

Nguồn: Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa