Home Các số bản tin Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh

Email In PDF.

Ngày 09/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Văn bản số 4391/UBND-XDND  về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh; trong đó UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vạn Ninh và các Sở, ngành thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Giao UBND huyện vạn Ninh:

- Phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị: số 01/CT-UBND ngày 18/01/2018 và số 12/CT-UBND ngày 20/4/2018 và Thông báo số 224/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Kể từ ngày ban hành văn bản này, tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện việc tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt có hiệu lực và Quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các trường hợp sau:

+ Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (gồm các loại đất: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác) sang đất phi nông nghiệp; trừ trường hợp chuyển mục đích sang đất ở (theo hạn mức) đối với thửa đất có đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Hồ sơ tách thửa theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh; trừ trường hợp tách thửa do nhận thừa kế theo quy định pháp luật và theo bản án của Tòa án nhân dân.

+ Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (gồm các loại đất: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác).

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đối với các trường hợp tạm dừng nêu trên.

2. Sở Tư pháp: Có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức hành nghề công chức, Văn phòng chứng thực và Văn phòng thừa phát lại thực hiện nghiêm các quy định trong việc chứng thực theo nội dung văn bản này.

3. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2018 và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa đến người dân biết và chấp hành đúng quy định.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa