Home Các số bản tin Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1158/UBND-KT ngày 31/01/2018 về việc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi theo đề nghị của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 677/UBKHCNMT14 ngày 23/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung như sau:

Việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

Từ năm 2015 đến 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định và 01 Chỉ thị về công tác bảo vệ môi trường trong đó có liên quan đến quản lý chất thải chăn nuôi. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý môi trường chăn nuôi, quy định về điều kiện bảo đảm môi trường chăn nuôi

Các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có số lượng ít, quy mô nhỏ vấn đề xử lý môi trường hiện nay vẫn sử dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, tỉnh Khánh Hòa không ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương.

Về đánh giá tính khả thi, đầy đủ chính sách pháp luật về vấn đề quản lý chất thải chăn nuôi: Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định của Chính phủ như Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Quy định về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định tương đối đầy đủ và khả thi. Tuy nhiên, một số quy định về quản lý chất thải chăn nuôi còn chưa đi vào thực tiễn cần phải điều chỉnh sửa đổi chẳng hạn như việc tái sử dụng nước thải chăn nuôi chỉ được thực hiện khi xử lý đạt cột A (QCVN 14:2008/BTNMT) và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với mục đích tưới B1 (QVCN 08-MT:2015/BTNMT) để tưới cây trong phạm vi chính cơ sở đó.

Đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi

Việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi theo phân công, phân cấp quản lý: Theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về việc ban hành QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT về việc ban hành QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Hiện nay, Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi được lựa chọn chủ yếu là Biogas, Nước thải chăn nuôi chủ yếu là các thành phần hữu cơ cao khi xử lý qua Biogas kết hợp với các ao sinh học thông thường kết quả không đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT.

Các cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn thường xây dựng ở xa khu dân cư, diện tích đất rộng có kết hợp trồng cây, nước thải sau xử lý bằng Biogas được các chủ cơ sở tái sử dụng để tưới cây nhưng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ xem xét cho phép tái sử dụng nước thải sinh hoạt đã qua xử lý bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A (QCVN 14:2008/BTNMT) và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với mục đích tưới B1 (QVCN 08-MT:2015/BTNMT) để tưới cây trong phạm vi chính cơ sở đó. Để thực hiện đúng quy định trên, các cơ sở chăn nuôi phải đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục xử lý nước thải sau Biogas, việc này rất tốn kém trong khi mục đích sử dụng để tưới cây cần các thành phần hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Đầu tư nguồn lực cho bảo vệ môi trường chăn nuôi, các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi: Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có các trang trại chăn nuôi được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước nên chưa bố trí nguồn lực cho vấn đề xử lý chất thải, việc đầu tư các công trình xử lý chất thải đều do chủ cơ sở tự đầu tư. Từ năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh ưu tiên cho vay vốn ưu đãi đối với việc đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong đó có loại hình đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải đối các cơ sở chăn nuôi. Tuy nhiên việc xem xét cho vay gặp khó khăn do các cơ sở không có tài sản thế chấp (tài sản các cơ sở đã thế chấp ở ngân hàng thương mại).

Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi: Công tác kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi được các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh, huyện đến xã, phường thực hiện theo quy định. Từ năm 2015 đến năm 2017 các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã tiến hành tổ chức 156 lượt thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với quy mô tập trung, trang trại và 3210 lượt kiểm tra đối quy mô nông hộ. Các cơ sở quy mô  trang trại thường nằm xa khu dân cư, việc xử lý chất thải chủ yếu nằm trong phạm vi của cơ sở nên ít ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở chăn nuôi trong bảo vệ môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi. Việc phân cấp quản lý về mặt hồ sơ môi trường được thực hiện theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường: cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt hồ sơ đối với các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; cấp huyện thẩm định, xác nhận hồ sơ đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô nhỏ hơn thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản và cấp xã thẩm định, xác nhận hồ sơ khi được cấp huyện ủy quyền.

Bên cạnh đó còn tồn tại bất cập như: Chưa có các quy định, hướng dẫn việc tái sử dụng chất thải chăn nuôi nhất là nước thải, dẫn đến việc muốn dùng nước thải chăn nuôi tưới cây phải xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A (QCVN 14:2008/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột B1 (QVCN 08-MT:2015/BTNMT) gây tốn kém và khó khăn cho các cơ sở chăn nuôi; Chưa có công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp, Nhà nước chưa có nguồn lực để hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi thực hiện xử lý môi trường chất thải chăn nuôi; Ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở chăn nuôi còn kém, nhất là các cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình.

Do các nguyên nhân như: khó khăn về kinh phí, nguồn lực nên các cơ sở chăn nuôi khó có điều kiện để đầu tư xử lý triệt để chất thải chăn nuôi, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra chưa được sâu rộng. Công tác quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung chưa được kịp thời.

Vì vậy, Sở có các kiến nghị: Sửa đổi Quy chuẩn để áp dụng phù hợp với thực tế công tác bảo vệ môi trường và thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ (vay vốn ưu đãi) để các cơ sở đầu tư công trình xử lý môi trường (chất thải chăn nuôi).Các Bộ, ngành cần nghiên cứu chuyển giao quy trình công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp, tiết kiệm chi phí để giúp cơ sở sở chăn nuôi có điều kiện đề đầu tư công trình để xử lý triệt để chất thải nuôi./.

Hà Trang - VPS

Nguồn: Báo cáo số 26/BC-STNMT ngày 07/3/2018 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa