Home Các số bản tin Tổng kết việc huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tổng kết việc huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại công văn số 3355/UBND-KT ngày 10/4/2018 về việc tổng kết việc huy động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển và theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2084/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 02/4/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

Thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực kinh tế biển của địa phương.

- Về xây dựng tổ chức, bộ máy hoạt động: Ngày 27/5/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Chi cục Biển và Hải đảo có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 (gồm 22 thành viên), nhằm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi của tỉnh Khánh Hòa theo đúng các quy định tại Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo, …; Ban chỉ đạo Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ đã ban hành Quyết định số 3150/QĐ-BCĐ ngày 20/10/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 900/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2018 về việc thành lập Tổ chuyên viên kỹ thuật liên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa.

- Về thực hiện chế độ tuyển cử trong đào tạo những ngành nghề liên quan đến biển đối với học sinh ở các đảo và vùng ven biển:

+ Bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tại các đảo và vùng ven biển. Riêng đảo Trường Sa UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tuyển dụng và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trước khi nhận công tác tại các trường tiểu học trên đảo, hiện nay có 06 giáo viên có đủ sức khỏe, đều có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc, với học sinh, nên công tác giảng dạy, giáo dục học sinh đạt chất lượng và hiệu quả.

+ Hằng năm, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên công tác tại các đảo và vùng ngang ven biển đều được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai những vấn đề đổi mới, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực giáo dục và văn bản pháp luật trong nước và quốc tế về biển, hải đảo…

+ Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ công tác dạy-học tại các đảo và vùng ven biển được đảm bảo, khang trang, sạch sẽ.

+ Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời mọi chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và học sinh tại các đảo và vùng bãi ngang ven biển. Đặc biệt, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Đánh giá nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển tại Khánh Hòa

Nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển ở Khánh Hòa khá dồi dào. Lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng lao động là 665.612 người, thì trong đó có đến 226.589 người có việc làm trong các đơn vị có liên quan đến kinh tế biển (niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2015).

Nguồn cung lao động phục vụ nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp kinh tế biển của tỉnh hiện nay khá lớn, nhưng số lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển còn rất ít, do thiếu kỹ năng, tay nghề, chất lượng đào tạo, dạy nghề của một số cơ sở đào tạo trong tỉnh còn thấp,...chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế biển gắn với hội nhập quốc tế, nhất là kỹ năng quan hệ quốc tế.

Giai đoạn 2011 - 2016, Khánh Hòa đã tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp các trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề. Toàn tỉnh hiện có 337 cơ sở giáo dục và đào tạo, tăng 12 cơ sở so với năm 2010, trong đó có: 186 trường tiểu học, 131 trường phổ thông, 11 trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghề,01 trường chính trị tỉnh và 04 trường Đại học….Trong đó, nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế biển: kinh tế thuỷ sản, du lịch biển, kinh tế hàng hải, kinh tế - thương mại – dịch vụ biển…được ưu tiên đào tạo.

Việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế biển ở Khánh Hòa hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn sau:

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, dạy nghề và chăm sóc sức khoẻ y tế ở một số cơ sở đào tạo và khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu, một số nơi xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa; thiếu giáo viên có trình độ chuyên môn dạy nghề kinh tế biển, và dạy nghề kinh tế biển ở một số cơ sở đào tạo còn hạn chế,... đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kinh tế biển của tỉnh. Mặt khác, do đặc thù của một số ngành kinh tế biển như ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản, dân cư thường đi chuyển đến nơi khác lao động, sống phân tán, khó tập trung cho đào tạo, chăm sóc sức khoẻ; các trung tâm kinh tế, chính trị ven biển (Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh) tập trung lượng lớn dân cư và du khách gây áp lực lớn đến tài nguyên, môi trường và các chính sách phát triển kinh tế biển của địa phương; ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, dạy nghề và chăm sóc sức khoẻ còn nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực biển tuy có nâng lên, song vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế biển.

- Phát triển, kinh tế biển, đảo còn dựa chủ yếu vào tài nguyên sẵn có; việc kiểm soát khai thác tài nguyên du lịch biển, đảo thực hiện chưa thật tốt; điều tra cơ bản du lịch biển, đảo chưa được chú ý; chưa có các giải pháp hiệu quả trong phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và chống biến đổi khí hậu.

- Do lực lượng lao động phục vụ kinh tế biển bổ sung vào nguồn tiếp tục tăng nhưng lại thiếu lao động chất lượng cao; lao động qua đào tạo nghề chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thị trường lao động nên sức ép về công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn vùng biển, ven biển lớn. Kết quả đào tạo các nghề phục vụ phát triển kinh tế đạt tỷ lệ còn thấp so với nhu cầu thị trường.

- Hạ tầng phục vụ kinh tế biển và hải đảo còn thiếu, chưa đồng bộ để đáp ứng kịp nhu cầu phát triển. Hệ thống cảng, bến thuyền, cầu tàu,..và các dự án đang triển khai chậm tiến độ là một trong những rào cản hạn chế phát triển của địa phương.

-Thủ tục đầu tư các dự án nằm trong Vịnh Nha Trang thường kéo dài do chịu ảnh hưởng của Luật Di sản là những trở ngại khi đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển đặc biệt là du lịch.

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển đến năm 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động trực tiếp trong lĩnh vực nông, lâm, ngư thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đặc biệt là lao động phục vụ phát triển kinh tế biển như các nghề: nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, thuyền trưởng - máy trưởng tàu cá.

- Xây dựng chế độ, chính sách thu hút trong đào tạo các nghề liên quan đến kinh tế biển. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương phát triển xã hội hoá giáo dục nghề nghiệp và các chính sách có liên quan để khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư thành lập các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Bố trí đảm bảo nguồn lực và kinh phí đào tạo. Thực hiện tốt việc huy động vốn thông qua các hình thức xã hội hoá giáo dục, đào tạo.

- Tổ chức đào tạo nhân lực theo ngành nghề phù hợp, đáp ứng về quy mô và trình độ đào tạo, xác định ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề đúng theo nhu cầu phát triển xã hội nói chung và kinh tế biển nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho người học và người tuyển dụng. Tập trung mở những ngành mới có nhu cầu về nhân lực cao; tăng quy mô tuyển sinh ở những ngành liên quan đến kinh tế biển đang có nhu cầu cao, đặc biệt là nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

-Thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn 2035 trong đó ưu tiên:

+ Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, tập trung phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân, lao động có tay nghề cao,; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đào tạo theo địa chỉ.

+ Xây dựng kế hoạch liên kết với địa phương khác để tạo ra nguồn lao động ổn định cho các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc liên kết các trung tâm đạo tạo lớn của cả nước để tiến hành đào tạo theo chuyên ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp nền tảng và các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế biển.

Nguyễn Đình Tường - Chi cục BHĐ

Nguồn: Theo Công văn số 1791/STNMT-CCBHĐ ngày 04/5/2018

 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa