Home Các số bản tin Hướng dẫn cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đối với đất, nhà của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đối với đất, nhà của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường.

Email In PDF.

Ngày 16/4/2018, Bộ Tài chính đã  ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BTC (Thông tư 37) hướng dẫn thi hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 167) quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó quy định chi tiết việc tiền chuyển mục đích sử dụng đối với đất, nhà của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nằm trong diện phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường (ONMT).

Theo đó tại điều 1, Thông tư 37 hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (bao gồm: đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất) theo quy định tại Nghị định  số 167 cụ thể:

1. Lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

2. Hội đồng xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo hình thức chỉ định.

3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức: giữ lại tiếp tục sử dụng; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ.

4. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc ONMT.

5. Hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

6. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển nhượng QSDĐ đã được xác định là phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

7. Nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư từ nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Tại điều 6 của Thông tư 37 quy định tiền chuyển mục đích sử dụng đất, (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê) đối với doanh nghiệp nằm trong diện phải di dời theo quy hoạch hoặc ô nhiễm môi trường sẽ có thời hạn doanh nghiệp nhà nước nộp tiền chuyển mục đích SDĐ vào tài khoản tạm giữ như sau:

1.Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký thông báo nộp tiền SDĐ, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp 50% số tiền theo thông báo;

2. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp 50% số tiền còn lại theo Thông báo.

Ngoài ra, mục 3, điều 10. Xử lý chuyển tiếp của Thông tư 37, đối với các tài sản công gồm nhà, đất đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng, sau đó cơ quan tổ chức đơn vị thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo, mở rộng… thì đơn vị tổ chức phải thực hiện việc hạch toán, cập nhật biến động nhà đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, không phải kê khai báo cáo lại, trừ trường hợp có thay đổi phương án sắp xếp khác.

Thông tư 37 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2018

Thanh Tùng-TTCNTT

Nguồn: Theo Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018  hướng dẫn thi hành Nghị định  số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa