Home Các số bản tin Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ở tỉnh Khánh Hòa

Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ở tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa Công văn số 3899/UBND-KT v/v kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Khánh Hòa gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Từ thời điểm Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) của tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 07/3/2011 cho đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT theo dõi, yêu cầu các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ tràn dầu thực hiện nghiêm túc Kế hoạch ƯPSCTD của tỉnh và chủ động lập Kế hoạch ƯPSCTD riêng cho cơ sở, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để kịp thời triển khai các công tác ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

Hiện nay, trong khu vực tỉnh Khánh Hòa có 14 cảng biển, 5 khu chuyển tải (tất cả các khu chuyển tải đã ngừng hoạt động), 01 nhà máy sửa chữa, đóng mới tàu biển, 04 dự án cảng biển đang xây dựng, 36 bến thủy nội địa, 05 kho xăng dầu và các cửa hàng/điểm bán lẻ xăng dầu.

Phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu là các kho xăng dầu và các cảng biển lớn đã được phê duyệt Kế hoạch ƯPSCTD theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg).

Đối với cấp huyện, theo khoản 4 Điều 7 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg, một số cửa hàng/điểm bán lẻ xăng dầu trên đất liền trong tỉnh đã lập Kế hoạch ƯPSCTD và trình UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (hiện nay là Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ƯPSCTD. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa chưa nhận được văn bản hướng dẫn; Vì vậy, việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện chưa được thực hiện theo đúng quy định.

Khánh Hòa đã thống kê được 24 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải triển khai thực hiện Kế hoạch ƯPSCTD theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg. Trong đó có: 15/24 doanh nghiệp đã xây dựng KHUPSCTD được phê duyệt; 09/24 doanh nghiệp đã tổ chức tập huấn, diễn tập định kỳ theo quy định; 12/24 doanh nghiệp đã mua sắm đủ trang thiết bị ứng phó theo quy định hoặc theo Kế hoạch ƯPSCTD đã được phê duyệt; 04 doanh nghiệp được cơ quan quản lý đến kiểm tra thực tế; 03/24 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 01/24 doanh nghiệp chưa hoạt động.Tổng hợp tình hình triển khai KHUSCTD của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thể hiện tại phụ lục 01 đính kèm.

Đối với tình hình mua sắm trang thiết bị vật tư chuyên dụng: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa chưa có cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu. Theo kế hoạch ƯPSCTD đã được phê duyệt năm 2011, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 03 đơn vị đã có các trang thiết bị chuyên dụng tham gia phối hợp trong hoạt động ƯPSCTD: công ty xăng dầu Phú Khánh, công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin, Chi nhánh công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải tại Khánh Hòa (công ty đã ngừng hoạt động dịch vụ); Ngoài ra, hiện nay đã có thêm nhiều cơ sở đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư chuyên dụng có thể huy động phục vụ cho công tác ƯPSCTD. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung  – Cơ sở Vân Phong thuộc Xí nghiệp Liên hợp Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được thành lập vào tháng 10/2011 đặt tại phường Ninh Hải – thị xã Ninh Hòa. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại và lực lượng chuyên trách có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đủ điều kiện tham gia ứng phó mọi trường hợp tràn dầu ở mức độ từ 100 – 2.000 tấn dầu tràn.

Mặt khác, đến nay tỉnh Khánh Hòa chưa tổ chức diễn tập ƯPSCTD quy mô cấp tỉnh. Tuy nhiên, hàng năm, các cơ sở có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh có thực hiện tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống, kịch bản giả định theo kế hoạch ứng phó cấp cơ sở. Việc diễn tập được tổ chức với mục đích nâng cao khả năng nhận biết và ứng phó với sự cố tại cơ sở với sự tham gia của các ngành, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, tính từ năm 2011 đến hết năm 2017, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy của tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ sở, các đơn vị có liên quan tổ chức thực tập 18 lượt phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo các tình huống giả định tại các cơ sở có liên quan đến xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong kế hoạch ƯPSCTD của tỉnh Khánh Hòa không xây dựng chương trình đào tập, tập huấn đối với lực lượng trực tiếp thực hiện ứng phó sự cố. Việc đào tạo cho lực lượng này được triển khai thực hiện trong kế hoạch ứng phó cơ sở kết hợp với công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Ngày 30/6/2016, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức 01 Hội nghị tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm tỉnh Khánh Hòa năm 2016 cho 181 đại biểu là đại diện của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn; các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; UBND cấp huyện, cấp xã ven biển; các lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và kho xăng dầu ở các địa phương ven biển; các doanh nghiệp có cảng hàng hóa và cảng du lịch biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nội dung của chương trình tập huấn: giới thiệu mô hình hệ thống tổ chức ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, các bài học kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp; Giới thiệu hệ thống tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam, phổ biến Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Tổng quan sự cố tràn dầu; Giới thiệu tính năng, tác dụng các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu; Một số bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu; Phổ biến Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Khánh Hòa đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh tồn tại một số bất cập sau đây:

- Về cơ chế, chính sách: Các văn bản QPPL hướng dẫn về thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện chưa được ban hành, gây khó khăn trong công tác thẩm định và phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền; Các văn bản QPPL về ứng phó sự cố tràn dầu đã được ban hành mới; nhiều cơ sở đang hoạt động và nhiều dự án đang xây dựng có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, Kế hoạch ƯPSCTD của tỉnh được phê duyệt năm 2011 đã không còn phù hợp với thực tế.

-Về kinh phí: do thiếu kinh phí nên tỉnh Khánh Hòa chưa đầu tư các trạm ứng phó chuyên nghiệp, cũng như chưa đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng ở các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Nguồn nhân lực chuyên trách công tác ƯPSCTD tại các cơ quan quản lý và các cơ sở còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm kiểm soát và ứng phó sự cố tràn dầu. Công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập ƯPSCTD cấp tỉnh chưa được quan tâm, chú trọng.

 Nguyễn Đình Tường

Nguồn: Theo Công văn số 3899/UBND-KT ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa