Home Các số bản tin Công tác bảo vệ môi trường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Công tác bảo vệ môi trường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Email In PDF.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Chi cục Bảo vệ môi trường đã triển khai thực hiện các công tác liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Công tác kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường: đã tiến hành kiểm tra 08 cơ sở; kiểm tra hậu kiểm sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt đối với 05 dự án. Triển khai Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh và biện pháp xử lý trong năm 2015-2016, Chi cục đã kiểm tra và xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường 03 cơ sở. Triển khai Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục các cơ sở phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường năm 2016, đã kiểm tra và xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường 02 cơ sở.

Theo dõi kết quả quan trắc tự động liên tục nước thải (được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường) đối với các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3 trở lên trên địa bàn tỉnh (đến nay có 05 đơn vị đã lắp đặt: Công ty CP Đường Việt Nam, Công ty TNHH Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Công ty CP Dệt may Nha Trang). Hiện nay, có 04 đơn vị quan trắc tự động truyền số liệu, camera về Sở (Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Đường Việt Nam, Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa); riêng Công ty CP Dệt may Nha Trang đã truyền số liệu nhưng chưa truyền camera về Sở.

Tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ đề nghị cấp Sổ chủ nguồn thải CTNH; 06 hồ sơ đề nghị cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đúng thời gian quy định; thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả. Xác nhận báo cáo quản lý CTNH của 16 cơ sở. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ ngày 01/1/2018 –31/3/2018 là 164.768.955 đồng.

Công tác quan trắc môi trường của Bãi rác, Chi cục đã kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, giám sát quy trình vận hành và lấy mẫu giám sát môi trường của Bãi rác Hòn Rọ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 03/5/2017.

Về công tác cải cách hành chính, Chi cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 tại Quyết định số 109/QĐ-CCBVMT ngày 05/02/2018; Quyết định số 282/QĐ-CCBVMT ngày 23/4/2018 về việc điều chỉnh Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 106/QĐ-CCBVMT ngày 02/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Công văn số 99/CCBVMT-KHTH ngày 01/2/2018 về việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018. Thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành tại Quyết định số 149/QĐ-CCBVMT ngày 02/4/2015 của Chi cục.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục đã cử 02 công chức tham gia các khóa bồi dưỡng chính trị; có 01 công chức hiện đang tự đào tạo sau Đại học (luận văn Tiến sĩ).

Về hiện đại hóa hành chính, Chi cục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với lĩnh vực môi trường; sử dụng mạng LAN, INTERNET, quản lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản Eoffice, giải quyết thủ tục hành chính liên quan trên phần mềm một cửa, sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công văn, giải quyết công việc.

Công tác giải quyết đơn thư về BVMT, giải quyết kiến nghị cử tri. Chi cục đã chuyển 08 đơn thư cho UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết theo thẩm quyền; trả lời 03 kiến nghị cử tri; chuyển 02 kiến nghị cử tri. Giải quyết thông tin phản ánh qua đường dây nóng: trực tiếp trả lời 01 đơn; chuyển 04 đơn phản ánh cho UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết theo thẩm quyền; chuyển 01 đơn phản ánh cho Tổng cục Môi trường.

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Chi cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 166/KH-CCBVMT ngày 21/3/2018 về triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 244/KH-CCBVMT ngày 12/4/2018 về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục chưa phát hiện trường hợp công chức, nhân viên tham nhũng.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời xử lý các sự việc phát sinh, giải quyết đơn thư phản ánh về môi trường của công dân. Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở chưa thực hiện việc hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường và nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động; duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với lĩnh vực môi trường, giải quyết hồ sơ “Một cửa” đúng quy định; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chi cục Bảo vệ môi trường phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu như sau:

+ Đảm bảo có 90% cơ sở sản xuất kinh doanh có kết quả kiểm soát ô nhiễm đạt Quy chuẩn về môi trường.

+ 100% cơ sở có phát sinh nước thải lớn (hơn 1.000 m3/ngày đêm) nằm bên ngoài các khu, cụm công nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ 70% các khu, cụm công nghiệp đã hoạt động và có phát sinh nước thải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ 100% hồ sơ “Một cửa” được giải quyết đúng quy định.

Trọng Tuệ -TTCNTT

Nguồn: CV 298/CCBVMT-KHTH ngày 24/4/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa