Home Các số bản tin Công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng đang thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở Xây dựng đang thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, trong đó lồng ghép nội dung điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐUBND ngày 03/11/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030). Việc quản lý nhà nước đối với chất thải rắn ở các địa phương được UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn ở các địa phương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh (trong đó bao gồm kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn); Tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao ý thực chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác thu gom, xử lý chất thải rắn. Để tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý xử chất thải rắn (bao gồm cả chất thải rắn nông thôn trên địa bàn tỉnh), Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/05/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2018 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, mục tiêu của quy hoạch sẽ phát triển hình thành các cơ sơ giết mổ tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, dân chấp dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phân tán gây ô nhiễm môi trường.

Nhìn chung, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải khu vực nông thôn trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh; đã thực hiện thu gom được phần lớn lượng chất thải rắn phát sinh. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn nên công tác thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn vẫn chưa được triệt để như:

- Một số khu vực nông thôn chưa được bố trí các tuyến thu gom, vận chuyển rác; công tác quản lý các tổ thu gom rác tự quản của chính quyền địa phương còn chưa chặt chẽ.

- Thiếu các bãi chôn lấp hợp vệ sinh; Việc vận hành các bãi chôn lấp hở, không hợp vệ sinh tại các huyện trên địa bàn tỉnh hiện đã quá tải, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, còn tình trạng đốt rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường.

- Các công chức địa chính cấp xã thực hiện công tác quản lý môi trường chỉ là kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. Việc thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn còn chưa được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.

- Việc xử lý chất thải rắn hiện nay trên địa bàn tỉnh chủ yếu là chôn lấp hoặc đốt. Chưa có các công nghệ xử lý chất thải rắn có khả năng thu hồi năng lượng.

- Việc sử dụng túi nilon dễ phân hủy còn hạn chế do giá thành cao, độ bền còn chưa đáp ứng yêu cầu sử dụng.

- Việc thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV sau sử dụng chưa được thực hiện.

Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí đầu tư các bãi chôn lấp hợp vệ sinh ở các huyện chưa có các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (trong khi chưa triển khai các dự án đầu tư xử lý rác có thu hồi năng lượng); đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí tăng cường thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường (bố trí thêm các tuyến thu gom rác thải tại các xã chưa có tuyến thu gom; đối với các bãi chôn lấp hở chưa được đầu tư chôn lấp hợp vệ sinh cần có các giải pháp như: đắp bờ bao quanh ô chôn lấp không để nước rỉ rác tràn ra môi trường; tăng cường liều lượng bổ sung chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi hôi; phủ đất che phủ phân cách các tầng chứa rác; nghiêm cấm tình trạng đốt rác lộ thiên...);

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển, xử lý, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp nhận, triển khai các mô hình xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường như: ủ phân vi sinh, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, làm chất đốt...;

- Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 về Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/05/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2018 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Trọng Tuệ

Nguồn: CV 2756/STNMT-CCBVMT ngày 29/6/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa