Home Các số bản tin Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung bộ, là một trong 28 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam. Tỉnh có 9 huyện thị xã và thành phố, có 5/9 huyện thị xã thành phố  giáp biển và 01 huyện đảo với số dân là 984.052 người chiếm 83,8% dân số toàn tỉnh. Khánh Hòa có 3 vịnh biển đẹp là Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và 2 đầm lớn là Nha Phu, Thủy Triều. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế hàng hải (vận tải, cảng biển, đóng và sửa chữa tàu biển), kinh tế du lịch biển và kinh tế hải đảo, phát triển các khu công nghiệp, kinh tế thủy sản (nuôi trồng, đánh bắt, chế biến hải sản).

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tài nguyên nước ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo quy định của Luật Biển Việt Nam; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Tài nguyên nước; Luật Khí tượng và Thủy văn; Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản dưới luật nhằm khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, các nội dung đã triển khai cụ thể như sau:

- Về công tác truyền thông: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đối với kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường: tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; bố trí nguồn ngân sách triển khai công tác điều tra, đánh giá, phân loại, xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, khu công nghiệp, khu sản xuất và tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến bộ xây dựng và hiện đại hóa các trạm quan trắc môi trường, các hệ thống xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị.

- Về công tác nghiêm cứu khoa học, ứng dụng công nghệ về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Khánh Hòa; Đầu tư xây dựng công trình lâm sinh trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Nha Trang; Xây dựng đập ngăn mặn trên Sông Cái Nha Trang; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến lĩnh vực tài nguyên nước và đề xuất kế hoạch ứng phó; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng các lĩnh vực và địa phương ven biển; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biến dâng đến đa dạng sinh học vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó; Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Khánh Hòa cho giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030.

- Về phát triển năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu trên các vùng biển; UBND tỉnh Khánh Hòa đã thiết lập hệ thống mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh để theo dõi sự biến động của các yếu tố môi trường xung quanh nhằm kịp thời ứng phó, xử lý các khu vực có nguy cơ ô nhiễm. suy thoái. Hàng năm, Sở TNMT còn tổ chức quan trắc, giám sát phát thải của khoảng 200 cơ sở có phát sinh nhiều chất thải.

- Về khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên, vị thế của biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. trên các đảo, phát triển kinh tế bền vững; thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng sử dụng tài nguyên vùng bờ biển và hải đảo thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa; thực hiện Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến thăm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020), Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa định hướng đến năm 2030, Quy hoạch không gian ven bờ vì sự phát triển bền vững ở Khánh Hòa.

- Tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng 03 bãi rác đạt tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phía Nam thành phố Nha Trang và đang tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải phía Bắc thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, công tác đầu tư, xử lý chất thải sinh học còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực, cả tỉnh có 08 bãi rác quy lớn nhưng chỉ có 03 bãi rác được xây dựng hợp quy chuẩn. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa còn có dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa do Công ty CP Môi trường Khánh Hòa làm chủ đầu tư đã được Bộ TNMT cấp giấy phép hoạt động.

- Hàng năm, UBND tỉnh đã bố trí nguồn chi ngân sách tỉnh cho công tác bảo vệ môi trường đảm bảo không được 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phục vụ công tác truyền thông phổ biến các văn bản quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ về quan trắc môi trường, hỗ trợ xử lý ô nhiễm, công tác quản lý chất thải… đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh. Đồng thời, đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí, sử dụng nguồn vốn vay từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu và môi trường.

Thực hiện công tác quản lý tài nguyên, môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp Lãnh đạo cũng như sự phối hợp của các ngành, các cấp triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hành động nên trong thời gian qua đã tạo được những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; công tác bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý bền vững không gian; công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường từng bước được chú trọng. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vể cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn ngân sách còn hạn chế nên tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hành động về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Thị Hà Trang

Nguồn: Theo Báo cáo số 25/BC-STNMT ngày 07/3/2018 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa