Home Các số bản tin Trung tâm Quan trắc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

Trung tâm Quan trắc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018

Email In PDF.

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (gọi tắt là Trung tâm) đã nỗ lực phấn đấu, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Công tác quan trắc môi trường đã thực hiện công tác thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường (môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí xung quanh) trong 6 tháng đầu năm đúng vị trí, tần suất, thông số theo kế hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó thực hiện QA/QC trong hoạt động lấy, bảo quản mẫu song song với hoạt động phân tích mẫu hoạt động quan trắc môi trường nước. Vận hành thường xuyên trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang và trạm không khí tại 14 Hoàng Hoa Thám với các thông số Bụi, CO, SO2. Lập các báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng của 02 trạm tự động nêu trên. Hoàn thành báo cáo Thông tin môi trường năm 2018 (số liệu quan trắc trong năm 2017), các báo cáo kết quả quan trắc định kỳ hàng tháng gửi cho các cơ quan quản lý phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao, Trung tâm còn thực hiện các hoạt động dịch vụ về môi trường gồm:

- Thực hiện lấy và phân tích mẫu môi trường, trong 6 tháng đầu năm Trung tâm đã tiến hành lấy và phân tích mẫu cho trên 168 lượt cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải, khai thác nước…Tổng hồ sơ thực hiện 6 tháng đầu năm là 44 hợp đồng, trong đó hợp đồng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là 34 hợp đồng, hợp đồng khác là 10 hợp đồng. Số hợp đồng đã hoàn thành và có quyết định phê duyệt là 20 hợp đồng, số hợp đồng đang tạm dừng là 14 hợp đồng do Chủ đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ.

- Hoàn thành nhiệm vụ "Hiện trạng vi khí hậu và môi trường không khí khu trung tâm thành phố Nha Trang" và đã có quyết định phê duyệt.

- Thực hiện nhiệm vụ lấy và phân tích mẫu môi trường theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ cho công tác kiểm tra.

- Hoàn thành việc đánh giá giám sát định kỳ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025:2005.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Trung tâm Quan trắc tiếp tục triển khai công tác quan trắc môi trường đảm bảo đúng thời gian và chất lượng:

+ Thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường (môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí xung quanh) đúng vị trí, tần suất, thông số theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng. Bên cạnh đó tiến hành song song hoạt động QA/QC trong hoạt động lấy, bảo quản mẫu quan trắc môi trường nước.

+ Vận hành trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng trẻ em SOS Nha Trang và trạm quan trắc môi trường không khí tự động (Bụi, CO, SO2) tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang.

+ Thực hiện báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng sau mỗi đợt quan trắc.

+ Lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2019 (nhiệm vụ thường xuyên) trình Sở thẩm định, phê duyệt.

- Xây dựng và trình Bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường để có cơ sở xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ quan trắc hàng năm.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ môi trường gồm lấy và phân tích mẫu môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo khai thác nước ngầm, báo cáo xả thải ... nhằm đảm bảo các chỉ tiêu thu, nộp ngân sách đã đăng ký.

- Chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm, phối hợp với các chuyên gia hoặc các đơn vị chuyên môn để cho viên chức, nhân viên được tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao trình độ và chất lượng công việc.

Trọng Tuệ

Nguồn: Theo Báo cáo 182/BC-TTQT ngày 11/6/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa