Home Các số bản tin Tiếp nhận và giải quyết đơn thư với công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quốc Hội

Tiếp nhận và giải quyết đơn thư với công tác chuẩn bị phục vụ Ban Thường vụ Quốc Hội

Email In PDF.

Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo một mặt để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, một mặt là góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Thật vậy, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật và xác định giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Giám sát việc giải quyết khiếu nại là nhiệm vụ không thể thiếu. Năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 2493/UBND-NC ngày 16/03/2018 và Văn bản số 2584/UBND –NC ngày 20/3/2018 giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh; dưới đây là tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT)  với công tác chuẩn bị phục vụ ban Thường vụ Quốc Hội.

Về kết quả triển khai tiếp công dân theo Luật tiếp công dân và Nghị định, Thông tư hướng dẫn:

Xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của TNMT. Lãnh đạo Sở TNMT đã tập trung chỉ đạo các phòng, chuyên môn của Sở thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của Chính quyền...không để khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người xảy ra, hạn chế tối đa việc phát sinh KNTC vượt cấp; trong đó tập trung vào các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân; Tăng cường chỉ đạo kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, đơn vị trong việc chấp hành luật khiếu nại, tố cáo.

Sở TNMT đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các nội dung tóm tắt cơ bản và những điểm mới của các Luật trên, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo thông qua hệ thống điện tử EOffice của Sở đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, Sở TNMT đã ban hành Kế hoạch số 2790/KH-STNMT ngày 16/12/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 10/7/2014 về nội quy tiếp công dân, theo đó Sở giao nhiệm vụ cho cán bộ tiếp dân 100% trong giờ hành chính, ngày 20 hàng tháng, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân để lắng nghe nguyện vọng, phản ảnh, giải thích kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của nhân dân. Phòng tiếp công dân của Sở được bố trí đảm bảo yêu cầu, được hoạt động thường xuyên theo đúng quy định.

Ngoài ra, hàng năm trên cơ sở chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đều ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Trong đó yêu cầu tập trung giải quyết đơn thư đạt trên 85% đối với đơn phát sinh thuộc thẩm quyền.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được Sở TNMT quan tâm. Sở đã ban hành quyết định số 150/QĐ-STNMT ngày 27/7/2009  về việc cử 01 cán bộ Thanh tra Sở làm công tác tiếp công dân của Sở. Đồng thời, Sở đã bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi và đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân.

Về kết quả tiếp công dân

Trong năm 2017, Thanh tra Sở TNMT đã tiếp 86 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thỏa đáng, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiếu nại đòi lại đất… tuy nhiên, không có vụ việc tập trung đông người.

Việc giải quyết KNTC

Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2017, Sở TNMT đã tiếp nhận 332 đơn (gồm 05 đơn kỳ trước chuyển qua) trong đó:248  đơn khiếu nại, 22 đơn tranh chấp, 14 đơn tố cáo và 48 đơn kiến nghị, phản ánh.

Qua phân loại cho thấy, có: 91 đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn gửi nhiều nơi, đơn nặc danh, đơn photo..), gồm: 58 khiếu nại, 12 đơn tranh chấp, 04 đơn tố cáo, 17 đơn kiến nghị  và 241 đơn đủ điều kiện, gồm: 10 đơn tranh chấp, 31 đơn kiến nghị và 200 đơn KNTC (gồm: 190 đơn khiếu nại và 10 đơn tố cáo).

Trong số 200 đơn KNTC đủ điều kiện xử lý, có 47 vụ việc phát sinh trong kỳ đủ điều kiện thụ lý, giải quyết, có 07 đơn UBND tỉnh chưa có quyết định giao xác minh. Do đó, tổng số đơn thuộc trách nhiệm tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2017 là 40 đơn (với 39 đơn khiếu nại trong đó có 38 đơn giải quyết lần hai và 01 đơn giải quyết lần đầu và 01 đơn tố cáo).

Đơn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở TNMT: 01 đơn tố cáo.

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường không có đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xem xét lại.

Đối với các vụ việc giải quyết hết thẩm quyền, đã rà soát giải quyết và chấm dứt thụ lý theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, của UBND tỉnh, thành phố nhưng công dân còn khiếu nại: Sở Tài nguyên có 02 trường hợp liên quan đến công tác bồi thường và hỗ trợ, tái định cư .

Đối với đơn đã giải quyết, trong tổng 41 đơn. Đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết được 38/41 đơn. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành 37  định giải quyết khiếu nại (gồm:  28 quyết định bác đơn, trong đó có 03 trường hợp xét hoàn cảnh khó khăn nên được mua 01 lô đất theo giá thị trường nhân hệ số k; 1 quyết định công nhận 1 phần nội dung đơn, 01 quyết định công nhận nội dung và 7quyết định đình chỉ do rút đơn và Giam đốc Sở đã ban hành  01 thông báo trả lời nội dung tố cáo hoàn toàn sai)

Như vậy, tổng số đơn Sở Tài nguyên và Môi trường phải kiểm tra, xác minh trong kỳ báo cáo là 3 đơn, đạt 92.5%

Đối với các vụ việc công dân khiếu nại đã khởi kiện vụ án hành chính và kết quả giải quyết của Tòa án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết trong năm 2017 có 02 vụ khởi kiện được Tòa đang thụ lý chưa có kết quả.

Đánh giá

Như vậy, từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh ủy liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực;Các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của UBND tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đạt được kết quả trên là do Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm thường xuyên chỉ đạo, sắp xếp thời gian để tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của Sở. Đến nay, tình hình khiếu kiện đông người đã được kiểm soát, không phát sinh “điểm nóng”.

 Nguyễn Thị Tuyết

Nguồn: Thanh tra Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa