Home Các số bản tin Một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Email In PDF.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (Đảng ủy Sở) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đã đề ra. Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo Sở tập hợp được trí tuệ của các cán bộ, đảng viên trong Sở tạo thành lực lượng then chốt, xây dựng Sở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất và ổn định, giúp Sở vượt qua những khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Xây dựng cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc vững mạnh, có bản lĩnh, đảm bảo sức chiến đấu của Chi bộ; Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp thời.

Một số kết quả cụ thể:

Về công tác chính trị - tư tưởng, Công tác này được Đảng ủy Sở quan tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở chú trọng định hướng công tác tư tưởng gắn với tình hình, sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Trong 6 tháng qua Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc lãnh đạo công tác tư tưởng thông qua việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 43 năm ngày thống nhất đất nước; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng các vấn đề về kinh tế để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương...

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và công chức viên chức trong toàn Đảng bộ an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, căn cứ vào Nghị quyết, tích cực triển khai kế hoạch công tác trên các lĩnh vực quản lý của ngành, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 của cơ quan, đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng những nội dung sinh hoạt cho phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, đồng thời lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác sinh hoạt Chi bộ đã đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt đã được cấp ủy Chi bộ chuẩn bị trước nhằm chủ động trong việc đánh giá công tác chính trị tư tưởng của Đảng viên, phổ biến các văn bản về chủ trương chính sách của Đảng, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; kiểm điểm đánh giá những kết quả đã đạt được qua thực hiện nhiệm vụ của kỳ họp trước. Những nội dung thảo luận đều được lấy ý kiến biểu quyết trên tinh thần tập trung dân chủ nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu để thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết Chi bộ đã đề ra.

Công tác phát triển đảng viên mới luôn gắn với phong trào thi đua nhằm tìm ra những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét. Đảng ủy Sở đã cử 15 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; 13 đảng viên dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; tổ chức kết nạp 02 đồng chí; lập thủ tục đề nghị chuyển Đảng chính thức 01 đồng chí; đề nghị Đảng ủy Khối xem xét kết nạp 05 quần chúng; giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại địa phương và thực hiện công tác xác minh lý lịch quần chúng đúng quy định.

Đảng ủy Sở đã thống nhất quy hoạch cấp ủy của Chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chỉ đạo Chi bộ Khối Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Đại hội Chi bộ đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở đã triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 206-KH/ĐU ngày 17/4/2018 triển khai công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Tập trung kiểm tra các Chi bộ trực thuộc trong việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung kiểm tra Chi bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, bảo đảm nề nếp chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, chế độ báo cáo và công tác tài chính; Giám sát các Chi bộ trực thuộc trong việc học tập, quán triệt và chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung giám sát Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trong việc quán triệt, triển khai, đăng ký Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm đã được Đảng ủy đánh giá tại Báo cáo số 214-BC/ĐB ngày 01/6/2018 với nội dung cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên vẫn còn tồn tại như nội dung sinh hoạt Chi bộ còn nặng về đánh giá, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát đều kiêm nhiệm nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chủ yếu vừa làm vừa nghiên cứu nên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định.

Đảng ủy Sở chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động có chương trình, biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức. Công đoàn đã phát huy tốt vai trò tập hợp lực lượng, tổ chức tốt các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.

BCH Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo cùng thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên các lĩnh vực đất đai, giá đất – bồi thường hỗ trợ TĐC, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, đo đạc bản đồ, biển hải đảo, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và thanh tra. Đảng ủy Sở thường xuyên bám sát Kế hoạch để tham mưu kịp thời, đúng quy định những nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

- Lãnh đạo toàn Đảng bộ, công chức, viên chức và người lao động bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện và có biện pháp chỉ đạo nhằm ổn định tư tưởng đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân, tạo chuyển biến mạnh trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

-Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (khóa X) và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch.

- Phấn đấu kết nạp ít nhất 08 đảng viên mới.

- Tiếp tục bám sát kế hoạch của Lãnh đạo Sở để chỉ đạo các Đoàn thể hoạt động có hiệu quả và xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Hoàng Trân - TTCNTT

Nguồn: Tham khảo Báo cáo số 227/BC-ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở TNMT.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa