Home các số BT Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc tại huyện Vạn Ninh

Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc tại huyện Vạn Ninh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9066/UBND-KT ngày 05/9/2018 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động giết mổ gia súc trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Vạn Ninh tại báo cáo số 260/BC-UBND ngày 07/8/2018.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Sở TN&MT có ý kiến về cơ sở giết mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, cần phải thực hiện về công tác BVMT như sau:

- Về quản lý nước thải: nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở phải được thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường;

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: thực hiện thu gom chuyển giao cho Công ty Công trình đô thị Vạn Ninh;

- Quản lý chất thải nguy hại: thực hiện việc thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp (theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại);

-Tiếng ồn, độ rung: có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng  quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

-Biện pháp BVMT khác: thực hiện các giải pháp kiểm soát mùi hôi, khí thải... (nếu có phát sinh) để không ảnh hưởng đến khu dân cư.

-Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, việc kiểm tra, xác nhận hồ sơ môi trường đối với cơ sở giết mổ heo của Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương thuộc thẩm quyền của UBND huyện Vạn Ninh.

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, riêng đối với huyện Vạn Ninh phải kiên quyết di dời và đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo các yêu cầu an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và môi trường, đồng thời có chính sách hỗ trợ thích hợp để chuyển đổi ngành nghề,và UBND huyện chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm soát các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Minh Châu - CCBVMT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa