Home các số BT Quá trình đánh giá về thực trạng triển khai hoạt động kinh tế chất thải tại Khánh Hòa và một số giải pháp để thực hiện hoạt động này đến năm 2030.

Quá trình đánh giá về thực trạng triển khai hoạt động kinh tế chất thải tại Khánh Hòa và một số giải pháp để thực hiện hoạt động này đến năm 2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đánh giá thực trạng triển khai hoạt động kinh tế chất thải với những nội dung như sau:

Tình hình phát sinh chất thải tại địa phương, về chất thải nguy hại (CTNH), Theo số liệu Sở TNMT đang quản lý, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 261 chủ nguồn thải CTNH đã đăng ký cấp sổ theo quy định; năm 2017, Sở TNMT đã cấp 28 sổ chủ nguồn thải CTNH, khối lượng phát sinh khoảng 867 tấn/năm.Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 01 cơ sở xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của Công ty CP Môi trường Khánh Hòa đã được Bộ TNMT cấp Giấy phép hoạt động từ ngày 04/7/2016.

Về chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên toàn tỉnh (gồm 06 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố với 35 phường, 06 thị trấn và 99 xã) với tổng khối lượng khoảng 807,26 tấn/ngày; Về chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT), số lượng CTRCNTT phát sinh sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 171.35 tấn/ngày. Các cơ sở phát sinh đã tiến hành phân loại tại nguồn và hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển đưa đi xử lý, một số thực hiện tái chế hoặc tự xử lý; Về nước thải sinh hoạt, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 40.000 m3/ngày đêm tại phía Nam thành phố Nha Trang thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Ngoài xử lý nước thải sinh hoạt khu vực phía Nam thành phố Nha Trang, nhà máy còn tiếp nhận xử lý nước thải sau xử lý từ bãi rác Lương Hòa. Lưu lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xả thải ra sông Tắc khoảng 20.000 m3/ngày; Về nước thải sản xuất, các cơ sở có lưu lượng nước thải trên 1.000 m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (nằm ngoài các KCN) tính đến thời điểm hiện nay bao gồm: Công ty CP Dệt may Nha Trang; Công ty cổ phần Đường Việt Nam; Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa; Nhà máy xử lý nước phía Nam thành phố Nha Trang; Công ty CP Bia Sài Gòn – Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Vinpearl; Khí thải, các cơ sở có lưu lượng khí thải lớn (nằm ngoài KCN) bao gồm Công ty cổ phần Đường Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 và Công ty CP xi măng Hòn Khói. Riêng đối với 02 cơ sở ngành nghề xi măng có phát sinh khí thải là Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 và Công ty CP xi măng Hòn Khói thuộc đối tượng bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động.

Thực trạng triển khai các hoạt động kinh tế chất thải tại địa phương, đối với chất thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất : Đối với chất thải rắn công nghiệp: Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 01 cơ sở xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của Công ty CP Môi trường Khánh Hòa với phương pháp chủ yếu là đốt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép hoạt động từ ngày 04/7/2016. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh hợp đồng với các đơn vị khác có chức năng ngoài tỉnh; Đối với nước thải công nghiệp: hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh đều đầu tư hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường; Đối với các nội dung sản xuất sạch hơn, tái chế, tái sử dụng,…: hiện nay, các cơ sở trên địa bàn tỉnh các chưa áp dụng.

Đối với chất thải sinh hoạt

Đối với chất thải rắn, năm 2014 trên địa bàn tỉnh đã có 03 bãi rác được đầu tư xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn chôn lấp hợp vệ sinh là Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Lương Hòa, Bãi rác Cam Thịnh Đông, Bãi rác Hòn Rọ phục vụ xử lý chất thải rắn thông thường cho 03 đô thị lớn nhất tỉnh và 01 lò đốt rác sinh hoạt theo công nghệ Nhật Bản bao gồm:

- (1)Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Lương Hòa thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) thuộc Dự án cải thiện vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang. Diện tích bãi chôn lấp rộng 45 ha với 03 hợp phần chính: 02 ô chôn lấp chất thải rắn thông thường rộng 12,8 ha, 01 ô chôn lấp chất thải nguy hại, hệ thống xử lý nước rỉ rác sơ bộ công suất 186 m3/ngày đêm. Bãi chôn lấp Lương Hòa phục vụ cho việc xử lý chất thải rắn thông thường của thành phố Nha Trang.; Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Hòn Rọ thuộc xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa của thị xã Ninh Hòa. (2)Bãi rác được cải tạo lại từ bãi rác cũ, Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa đã ủi dồn nén phần rác trước đây tạo thành một khối và đầm nén phủ đất lên trên; tạo một ô chôn lấp mới rộng 1,4 ha được lót chống thấm và bố trí thu gom nước rỉ rác đưa về hệ thống xử lý công suất 60 m3/ngày đêm. Bãi rác Hòn Rọ dự kiến sẽ phục vụ việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho thị xã Ninh Hòa trong 05 năm từ 2015 đến 2020. (3)Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014. Bãi chôn lấp bao gồm 01 ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt rộng 1,2 ha, hệ thống thu gom nước rỉ rác và hệ thống xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ sinh học tùy nghi với tổng diện tích khoảng 2.000 m2. Hệ thống xử lý nước rỉ rác được thiết kế chưa phù hợp, hiệu quả xử lý không cao, nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn theo hồ sơ môi trường được phê duyệt.

- Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (lò SANKYO NFI 150 theo công nghệ Nhật Bản) đang hoạt động tại khu Dốc Đỏ, thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Công trình xử lý rác theo công nghệ Nhật Bản” tại Quyết định số 402/QĐ-STNMT ngày 09/12/2014. Lò đốt đi vào hoạt động từ tháng 9/2014, có tuổi thọ thiết kế từ 5-10 năm, về cơ bản các thông số kỹ thuật và khí thải đầu ra đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Quá trình đốt không sử dụng nhiên liệu đốt (nhiên liệu từ rác thải); lò gồm 3 buồng đốt (01 buồng đốt chính, 02 buồng đốt và xử lý khói khí); nhiệt độ hoạt động từ 650 – 1.000oC, công suất đốt tối đa 500kg/giờ. Tuy nhiên, với chất thải phát sinh lớn, lò đốt chỉ đáp ứng một phần nhu cầu xử lý rác, phần lớn vẫn phải chôn lấp tại bãi rác hở Dốc Đỏ.

Đối với nước thải, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 40.000 m3/ngày đêm tại phía Nam thành phố Nha Trang thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Ngoài xử lý nước thải sinh hoạt khu vực phía Nam thành phố Nha Trang, nhà máy còn tiếp nhận xử lý nước thải sau xử lý từ bãi rác Lương Hòa. Lưu lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xả thải ra sông Tắc khoảng 20.000 m3/ngày.

Các chính sách ưu đãi, khuyến khích khi thực hiện nội dung về kinh tế chất thải tại địa phương và những khó khăn vướng mắc, các giải pháp

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho những chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường; tài trợ, đồng tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường.

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chất thải tại địa phương

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo Quyết  định số 3320/QĐ-UBND ngày 03/11/2017. Trong đó, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đô thị, bởi nó không chỉ ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ rác thải (nếu không được xử lý hoặc xử lý không hiệu quả) mà còn có thể thu hồi vật liệu, sản phẩm để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Tỉnh Khánh Hòa đang xã hội hóa, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Và đã có một số doanh nghiệp đăng ký đầu tư các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đó là: Dự án (DA) Nhà máy xử lý rác tại khu xử lý rác Lương Hòa của Liên doanh Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang và Doanh nghiệp tư nhân Tường Nhàn; DA Nhà máy xử lý rác thải Cam Ranh tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh của Công ty TNHH Cơ điện Vạn Xuân ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm; DA Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất sản phẩm từ rác tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm của Công ty Cổ phần Thành phố mới Khánh Hòa; DA Nhà máy rác Suối Cát tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Gia; DA Nhà máy xử lý và tái chế chất thải rắn Vân Phong tại Đồng Bà Chẹo, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng Công nghiệp HTH; DA Khu xử lý chất thải sinh hoạt, chăn nuôi, y tế tại thành phố Cam Ranh của Công ty TNHH TVXD và TM Long Minh; DA nhà máy xử lý rác sinh hoạt và sản xuất sản phẩm từ rác tại huyện Cam Lâm của Công ty Cp Thành phố Mới Khánh Hòa.

Minh Châu- CCBVMT

Nguồn:Theo Công văn số 3521/STNMT-CCBVMT ngày 11/8/2018

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa