Home các số BT Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 9134/UBND-KT ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường theo Công văn số 4702/BTNMT-TCMT ngày 31/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tổng kết đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đánh giá sau 02 năm thực hiện Chỉ thị, chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM, phương án cải tạo phục hồi môi trường (CTPHMT) của các dự án ngày càng được nâng cao, số lượng báo cáo ĐTM trên địa bàn tỉnh tăng so với các năm trước, quy trình thẩm định theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công tác kiểm tra, thanh tra môi trường đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở chưa nghiêm túc trong công tác bảo vệ môi trường thực hiện xử lý chất thải, đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và chính quyền địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại tố cáo liên quan đến môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực môi trường đã được quan tâm, một số dự án đã được triển khai như:

Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, cổ phần hóa các công ty dịch vụ công ích trong việc thu gom, xử lý rác thải đô thị... Hiện nay đã có 05 đơn vị lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, phục vụ công tác quản lý. Các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đều có bãi rác. Rác thải sinh hoạt tại các đô thị được thu gom, vận chuyển về bãi rác để xử lý như: Bãi chôn lấp hợp vệ sinh và hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Lương Hoà (quy mô 45 ha); Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) quy mô 10ha; Bãi chôn lấp rác tại Hòn Rọ, xã Ninh An và hệ thống xử lý nước rỉ rác; Công trình xử lý rác thải theo công nghệ Nhật Bản được xây dựng tại khu Dốc Đỏ, thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (nằm trong khuôn viên khu đất 5.48 ha của bãi rác Dốc Đỏ) do Ban quản lý dự án huyện Cam Lâm làm chủ đầu tư…

Ngoài ra, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa còn có dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa do Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa làm chủ đâu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động.

Về nguồn lực để thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh: bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã từng bước được kiện toàn, mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều bố trí ít nhất 01 công chức chuyên môn lĩnh vực môi trường.

Hàng năm, UBND tỉnh đã bố trí nguồn chi ngân sách tỉnh cho công tác bảo vệ môi trường đảm bảo không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phục vụ công tác truyền thông phổ biến các các văn bản quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ về quan trắc môi trường, hỗ trợ xử lý ô nhiễm, công tác quản lý chất thải … đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Việc đề xuất bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quan trắc, giám sát môi trường trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu và thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra đối với tỉnh Khánh Hòa”, đến nay, vẫn chưa nhận được phản hồi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về Kế hoạch triển khai trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức của công đồng. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường đề ra trong Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. Đôn đốc các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động.

Hoàn chỉnh, nghiệm thu nhiệm vụ “Phân vùng môi trường các nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Nha Trang” làm cơ sở khuyến cáo mức giới hạn nồng độ chất ô nhiễm cho phép từ nguồn thải tại các khu vực trên thành phố Nha Trang, phục vụ tốt cho công tác quản lý môi trường tại địa phương.

Ngoài nguồn chi ngân sách nhà nước, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hoà, nguồn viện trợ chính thức (ODA), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), từ các tổ chức phi Chính phủ và các Doanh nghiệp để thực hiện các dự án, đề án, kế hoạch về bảo vệ môi trường.

Có cơ chế, chính sách để kêu gọi xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các dự án bảo vệ môi trường, truyền thông môi trường, gắn hoạt động bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Hỗ trợ các dự án, các kế hoạch, hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm, lập kế hoạch kiểm tra các cơ sở có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường để kịp thời giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm ở các cơ sở.

Ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, biến đổi khí hậu, phòng tránh sự cố thiên tai…. trên địa bàn tỉnh. Kết quả các đề tài dự án là nguồn cơ sở dữ liệu tốt phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và cung cấp cho các dự án đầu tư vào tỉnh Khánh Hoà.

Trọng Tuệ -TTCNTT

Nguồn: CV: 4003/STNMT- CCBVMT ngày 13/9/2018

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa