Home Các số bản tin Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2018

Chi cục Bảo vệ môi trường đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2018

Email In PDF.

Trong 09 tháng năm 2018, Chi cục Bảo vệ môi trường (Chi cục) đã nỗ lực phấn đấu, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Công tác thẩm định hồ sơ môi trường, Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được thực hiện theo quy trình ISO 9001:2008. Việc góp ý về lĩnh vực môi trường các dự án đầu tư, quy hoạch có chất lượng và đúng thời gian quy định; công tác kiểm tra việc thực hiện những nội dung đã cam kết sau khi phê duyệt ĐTM của các dự án và công tác theo dõi tiến độ thực hiện dự án, hướng dẫn kiểm soát ô nhiễm của các dự án trong giai đoạn xây dựng, Công tác hướng dẫn KSON môi trường định kỳ, kê khai nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo PHMT đã được triển khai từ đầu năm. Về cơ bản các nhiệm vụ đã được thực hiện theo kế hoạch đề ra, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại đạt 100%, công tác cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đạt 100%/9 tháng đầu năm.

Về công tác truyền thông, Chi cục đã xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2018. Tham mưu văn bản gửi các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố... tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018. Treo poster hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quản thực hiện Ngày Môi trường thế giới năm 2018; Gửi văn bản đến Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan.

Tiếp tục thực hiện triển khai nhiệm vụ “Tổ chức khóa đào tạo, chuyển giao và ứng dụng phần mềm tính toán để đánh giá, xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí và nước”; Mời Tổng cục Môi trường và các chuyên gia tham gia Hội nghị phổ biến về Đa dạng sinh học.

Đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2018,theo đó:

- Tiếp tục bám sát vào Kế hoạch công tác năm 2018 đã được phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-CCBVMT ngày 03/4/2018 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường: đôn đốc các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ được cấp vốn trong năm 2016,2017 2018 để nghiệm thu.

- Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ theo quy trình một cửa đúng quy định; thực hiện công tác thẩm định báo cáo ĐTM, đề án cải tạo phục hồi môi trường, Đề án BVMT chi tiết đúng quy trình, quy định và nâng cao chất lượng thẩm định.

- Triển khai thực hiện lấy mẫu, phân tích để thực hiện phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo nhiệm vụ “Thực hiện phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TNMT”.

- Đối với các công tác đột xuất, công việc sự vụ, giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân, của cử tri theo chỉ đạo UBND tỉnh, xác nhận hoàn thành công trình xử lý chất thải trước khi đi vào hoạt động chính thức, xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, cấp sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH, thu phí nước thải công nghiệp: sẽ tập trung hoàn thành theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, không để tồn đọng.

- Hướng dẫn các cơ sở thực hiện báo cáo kiểm soát ô nhiễm theo quy định; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm, các cơ sở thuộc cấp ĐTM và nhắc nhở các trường hợp có kết quả phân tích chất thải vượt quy chuẩn hoặc không thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi, quản lý kết quả quan trắc tự động liên tục qua màn hình giám sát đối với các cơ sở có lưu lượng nước thải lớn (trên 1.000m3) truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Duy trì việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình ISO, một cửa; sử dụng E-OFFICE, Email công vụ và phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng/điều chỉnh quy trình thực hiện các thủ tục hành chính khi có các văn bản điều chỉnh.

Về giải pháp, Chi cục tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ quan liên quan, các chuyên gia trong công tác quản lý môi trường; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, chính trị và năng lực quản lý cho cán bộ, công chức; phân công, phân nhiệm cán bộ, công chức phù hợp với chuyên môn, năng lực công tác và nhu cầu của các phòng.

 Trọng Tuệ -TTCNTT

Nguồn: Công văn số 709/BC-CCBVMT ngày 14/9/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa