Home các số BT Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức (CC,VC) và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CC, VC là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Kế hoạch số 23-KH/BCĐ ngày 23/8/2018 về Kế hoạch giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) năm 2018.

Theo đó, Đảng ủy Sở tài nguyên và Môi trường (Đảng ủy Sở) đạt được môt số kết quả trong việc xây dựng và thực hiện QCDCOCS với những nội dung như sau:

Thuận lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được kiện toàn theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sở TN&MT đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động tốt về chuyên môn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Đảng bộ Sở TN&MT hiện có 132 đảng viên sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành gồm 12 đồng chí, Ban thường vụ 03 đồng chí; Đảng ủy Sở và Ban giám đốc Sở luôn đoàn kết thống nhất và luôn gương mẫu trong việc thực hiện QCDCOCS. CCVC trong Sở luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khó khăn, Sở TN&MT là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT gồm nhiều lĩnh vực phức tạp , nhạy cảm như đất đai, môi trường, khoáng sản, bồi thường và hỗ trợ tái định cư… cho nên trong công tác chỉ đạo và giải quyết công việc gặp nhiều áp lực, khó khăn nhất định; do vậy, CCVC phải làm thêm giờ mới hoàn thành công việc. Mặt khác, địa bàn hoạt động của các đơn vị, các Chi nhánh Văn phòng đất đai ở xa nên khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở của cơ quan.

Những kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo

+ Về kết quả đã được, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch thực hiện QCDCOCS năm 2018 tại Văn bản số 1122/KH-STNMT ngày 23/3/2018; Sở TN&MT đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập và quán triệt các NQ TW 6, NQ TW 7 (khóa XII), và phát động toàn thể CCVC đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh; Ban chỉ đạo của Sở TN&MT đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm về việc  thực hiện QCDCOCS, nhằm đánh giá kết quả đạt được và kế hoạch thực hiện 6 tháng còn lại cuối năm.

Thực hiện QCDCOCS theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị, theo văn bản số 349/KH-STNMT-VP ngày 24/01/2018 (thực hiện QĐ số 101-QĐ/TW). Trong đó, bao gồm các nội dung cụ thể: tại Hội nghị CCVC trong năm 2018 đã có Kế hoạch cụ thể về thực hiện công tác của năm; Và thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động (công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá CCVC, nâng lương thường xuyên, Hội nghị đối thoại với Doanh nghiêp và Thanh niên…..)

Kết quả thực hiện QCDCOCS trong mối quan hệ, giải quyết công việc với công dân và tổ chức, thông qua Bộ phận Một cửa của Sở gồm các thủ tục hành chính theo quy định (liên tục được cắt giảm) để phù hợp với nền cải cách hành chính chung trong toàn tỉnh. Và theo đánh gíá Chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Khánh Hòa (1 trong 8 tiêu chí đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- PCI), Sở TN&MT tăng 39 bậc so với năm 2016, đã góp phần nâng cao Chỉ số PCI cấp tỉnh của tỉnh Khánh Hòa.

+ Những nhiệm vụ trọng tâm trong gian đến

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CCVC. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ chí Minh với việc thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện QCDC trong CCVC;

Hai là, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Sở TN&MT;

Ba là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, Ban giám đốc Sở và nội bộ cơ quan làm cơ sở để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và các đơn vị trực thuộc;

Bốn là, thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng và các Quy chế khác nhằm đảm bảo sự công khai minh bạch trong các hoạt động của Sở để mọi người phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt trách nhiệm của mình;

Năm là, rà soát các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở để có biện pháp thực hiện, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ; tăng cường cải thiện điều kiện làm việc và hỗ trợ người lao động.

Các giải pháp, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết chủ trương chính sách cho đội ngũ CCVC nâng cao giác ngộ chính trị cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện QCDCOCS; Phân công trách nhiệm cụ thể, phát huy vai trò của các thanh viên Ban chỉ đạo QCDCOCS trong việc giám sát phối hợp với Ban giám đốc Sở và thực hiện có hiệu quả; thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở phải được xây dựng Chương trình mục tiêu, cụ thể; Công tác thanh tra nhân dân luôn được phát huy trong việc giám sát thực hiện các hoạt động của Công đoàn Sở, nhằm đảm bảo quyền lợi cho công chức viên chức và người lao động.

Thanh Tùng- TTCNTT

Nguồn: Trích báo cáo số 233/BC-ĐU ngày 28/8/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa