Home Các số bản tin Số 67 tháng 11 năm 2018

Số 67 tháng 11 năm 2018

Email In PDF.

1. Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

2. Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

3. Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ

4. Thực hiện giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

5. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện Chỉ thị về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

7. Một số kết quả về công tác thực hiện chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 tại Khánh Hòa

8. Cơ hội và thách thức trong xây dựng Đô thị thông minh

9. Tìm hiểu vể Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

10. Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020

11. Những kết quả thực hiện theo Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia lần thứ 6 của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2017

12. Báo cáo  Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về  Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

13. Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2018

14. Thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 15:43 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa