Home Các số bản tin Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 08/11/2018, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số1497/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Chiến lược).

Về quan điểm, Chiến lược này nêu rõ hoạt động thông tin và các loại hình thông tin ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; Phát triển nhanh, mạnh, vững chắc cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước ngang tầm khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và thế giới; Kết hợp chặt chẽ các loại hình thông tin, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, thông tin phải chính xác, chủ động, kịp thời, làm tốt việc dự báo, định hướng, phát triển xã hội, bảo đảm tích cực, tính giáo dục, tính nhân văn, tính phản biện và tính chiến đấu, phù hợp với lợi ích đất nước và nhân dân. Khắc phục tình trạng thông tin thiếu cân đối, đảm bảo sự đồng đều về phân bố, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền; Thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhằm nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Và mục tiêu của Chiến lược, trong đó:

-Về báo in, báo điện tử đến năm 2025, thực hiện đạt 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 60%/40%; Sắp xếp đầu mối các cơ quan, báo chí theo Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và tăng số lượng Tạp chí khoa học; 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Và tầm nhìn đến năm 2030, phát huy và duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đạt được đến năm 2025.

- Về báo nói, báo hình đến năm 2025, thực hiện đạt 70% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương, 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này; Tăng thời lượng phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương, các kênh trung ương bảo đảm phát sóng 24 giờ/ ngày; Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình, việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

Và tầm nhìn đến năm 2030, duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả đạt được đến năm 2025; Phát huy hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ , hiện đại, hiệu quả, trong đó thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu hội tụ về công nghệ và dịch vụ; Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền ở tất cả các thành phố, thị xã và các khu dân cư tập trung với hình thức cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền được sử dụng dich vụ với giá cả hợp lý, chất lượng nội dung tốt, các gói cước đa dạng, phù hợp với điều kiện sống của người dân địa phương.

- Về thông tin điện tử đến năm 2025, đạt 100% cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng cổng/ trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thưc hiện tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương; 100% các trang tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng; 100% các cơ quan Nhà nước, có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng; 100% trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, tổ chức Việt Nam được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin; 100% trang thông tin điện tử Việt Nam cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luật.

Và tầm nhìn đến năm 2030, duy trì và nâng cao chất lượng kết quả đạt được đến năm 2025; Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng hệ sinh thái số Việt Nam lớn mạnh, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam, tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Về xuất bản, duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, ổn định sách in truyền thống. Phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 580 triệu bản, tương đương 6 bản sách/người/năm; đến năm 2030, đạt khoảng 700 triệu bản, tương đương 7 bản sách/ người/năm; Tăng tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt 20 -30% số lượng xuất bản phẩm.

Về thông tin cơ sở, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; Đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh ở xã để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Theo đó, Chiến lược này cũng đã xây dựng gồm 05 giải  pháp như sau:

+ Về cơ chế chính sách, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển.     

+ Về bộ máy, nguồn nhân lực, kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý thông tin ở trung ương và địa phương; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và điều kiện làm việc, bảo đảm thực thi công tác quản lý nhà nước hiệu quả cả  về kỹ thuật và nội dung.

+  Về tài chính, xây dựng tiêu chí để xác định các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu nhằm phân định rõ cơ chế tài chính theo nguyên tắc: Hoạt động phục vụ chính trị và thông tin tuyên truyền thiết yếu được Nhà nước hỗ trợ đảm bảo kinh phí, các hoạt động phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ khác thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng tự cân đối về thu chi.

+ Về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

+ Về nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, quy trình quản lý thông tin, khắc phục tình trạng phân công, phân cấp không rõ ràng giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý thông tin giữa trung ương với địa phương nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với công tác thông tin.

+ Về hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với các nước nhằm giới thiệu chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Trao đổi về bản quyền, chuyển giao công nghệ xuất bản; xúc tiến, quảng bá xuất bản phẩm ra nước ngoài.

Thanh Tùng -TTCNTT

Nguồn: Theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa