Home Các số bản tin Thực hiện giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Thực hiện giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Email In PDF.

Quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai là nhu cầu khách quan là công cụ bảo vệ và điều tiết các lợi ích gắn liền với đất đai, và quan trọng nhất là bảo vệ chế độ sở hữu về đất đai. Nhiệm vụ này cần được đổi mới một cách cụ thể và phù hợp để đáp ứng các yêu cầu quản lý và tương xứng với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.  

Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ, theo định hướng của Đảng. Hiện nay, hệ thống chính sách pháp luật đất đai tuy đã được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong thực tế. Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về đất đai nhiều, nhưng thiếu đồng bộ, thiếu ổn định. Một số văn bản QPPL về đất đai thuộc thẩm quyền địa phương ban hành còn chậm, nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc thực hiện công tác QLNN về đất đai. 
Theo đó, kế hoạch “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, mục đích nhằm xem xét đánh giá việc ban hành văn bản QPPL; Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ), quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Qua đó, sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc. Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Đồng thời, nêu các đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Phục vụ sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan. Trong quá trình giám sát, yêu cầu phải xem xét đánh giá đầy đủ khách quan, trung thực, theo đúng quy định của pháp luật; Đảm bảo thực hiện đúng thời gian và tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch giám sát này.

Phạm vi của Kế hoạch giám sát, Quốc hội giám sát tối cao tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ tháng 7/2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát, cơ quan chịu sự giám sát ở Trung ương và cơ quan chịu sự giám sát ở địa phương;

Nội dung giám sát

1.Việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

2.Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản QPPL về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo quy định của Luật Đất đai 2013. Rà soát các quy định của pháp luật về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc, những vấn đề cần sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

3.Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.

4. Xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; Xác định nguyên nhân của hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về QHSDĐ, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới.

Thời gian để thực hiện Kế hoạch giám sát này gồm những nội dung sau:

Một là, triển khai công tác chuẩn bị ( trước tháng 10/2018);

Hai là, Đoàn giám sát làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phwuowng, tổ chức. cá nhân liên quan; tổng hợp báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sat (tháng 12/2018-3/2019);

Ba là, xây dựng báo cáo kết quả giám sát (tháng 3-4/2019);

Bốn là, phục vụ Quốc hội giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề (tháng 5-6/2019).

Và Nghị quyết số: 61/2018/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Trần Tuấn Vũ -TTCNTT

Nguồn: Trích Nghị quyết số: 61/2018/QH14  thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 15:58 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa