Home Các số bản tin Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Email In PDF.

Từ đầu năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xác định trọng tâm chính của cải cách hành chính (CCHC) là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua đó, mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích, đánh giá xếp hạng kết quả là thực hiện công tác CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc phục vụ nhân dân; hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất công tác CCHC trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có tham gia đánh giá, xếp hạng CCHC; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và sự chủ động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác CCHC; kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính là một trong các cơ sở để đánh giá, phân loại người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua Chỉ số CCHC và phải bám sát các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; phản ánh đúng thực chất kết quả, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Quy chế đưa ra những quy định cụ thể về việc đánh giá, xếp hạng như:

- Trình tự, thời gian tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC phải được thực hiện định kỳ hàng năm.

- Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả CCHC để tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương: đối với UBND xã, phường, thị trấn: thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các chức danh công chức chuyên môn; đối với UBND huyện, thị xã, thành phố: thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, thủ trưởng các phòng, ban có liên quan và cán bộ, công chức chuyên trách CCHC; đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh: thành phần Hội đồng gồm thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo cấp phó cơ quan, trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính;…

- Tổng số điểm của các nội dung cải cách hành chính phải theo thang điểm chuẩn 100 điểm. Các cơ quan, đơn vị căn cứ thang điểm chuẩn của từng tiêu chí tự đánh giá kết quả thực hiện, chấm điểm theo mức độ hoàn thành công việc và bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo, đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm thì các cơ quan, đơn vị phải có giải thích cụ thể bằng văn bản. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị đối với Công tác chỉ đạo, điều hành (Mục I) và các tiêu chí cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Mục II); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chấm điểm tiêu chí Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định điểm tự chấm đối với tiêu chí Cải cách thể chế (Mục II). Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định điểm tự chấm đối với tiêu chí Cải cách TTHC (Mục II) và thực hiện các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh giao trong năm (Mục I). Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đối với tiêu chí Công nghệ thông tin (Mụi II)...

- Hồ sơ đề nghị thẩm định của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trên Phần mềm quản lý chấm điểm – Bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp và trình Hội đồng thẩm định của tỉnh.

Theo đó, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng, Chỉ số cải cách hành chính được xác định bằng công thức: PARI= ×100%

Trong đó:             PARI: chỉ số cải cách hành chính (%)

p : điểm đạt được sau thẩm định

P : điểm tối đa theo thang điểm chuẩn

Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị được xếp hạng Tốt khi chỉ số CCHC đạt từ 85% đến 100%; xếp hạng Khá khi chỉ số CCHC đạt từ 75% đến dưới 85%; xếp hạng Trung bình khi chỉ số CCHC đạt từ 60% đến dưới 75% và các cơ quan, đơn vị xếp hạng Yếu khi chỉ số CCHC thấp hơn 60%.

Phạm Nhung - TTCNTT

Nguồn: Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa