Home Các số bản tin Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020.

Mục đích chính là tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Khánh Hòa; khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, với hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, Kế hoạch tập trung tuyên truyền các nội dung như:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển các quy định trong việc khai thác, sử dụng và gìn giữ tài nguyên, môi trường biển, đảo.

- Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

- Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa; vị trí vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Phát triển kính tế biển, đảo đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: Khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường, nhất là về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm thành phố Nha Trang, khu vực vinh Cam Ranh, khu kinh tế Vân Phong.

- Tuyên truyền cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá..; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lức đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tiềm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt, chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài.

- Gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tuyên truyền Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/4/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Đề án phát triển kinh tế xã hội huyên đảo Trường sa theo Nghị quyết  số 18-NQ/TU ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch cũng tập trung vào 06 nhiệm vụ chính là xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép nôi dung tuyên truyền, phổ biển chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; Tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Lồng ghép nội dung tuyền truyền, phổ biển chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong các cơ sở giáo dục, các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

Phạm Nhung-TTCNTT

Nguồn: Kê hoạch số 9980/KH-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 28/9/2018 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa