Home Các số bản tin Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Văn bản số 867-CV/NCTU ngày 11/10/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và  Văn bản số 10625/UBND-NC ngày 18/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Khánh Hòa thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính Trị về  “Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” như sau: Sau khi triển khai nội dung và tinh thần của Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị về “ Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong Đảng bộ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức vai trò trách nhiệm của mình, nhất là người đứng đầu và cấp ủy các cấp.

Một số kết quả đạt được, Về  Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Cấp ủy Chi bộ và Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận hội nghị Trung ương 5 ( khóa XI); chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 11/01/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVC) thông qua các cuộc họp chi bộ và hệ thống điện tử E-Office của Sở nhằm giúp cho đảng viên, CCVC trong cơ quan có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nhằm giảm thiểu những sơ hở trong quản lý, phát hiện kịp thời những biểu hiện tham nhũng để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đồng thời thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác liên quan đến phòng, chống tham nhũng như: Quy chế dân chủ cơ sở; công tác kê khai minh bạch tài sản; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong việc nhận quà, tặng quà, từ chối nhận quà và nộp lại quà tặng; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác tiếp dân và công tác Thanh tra.

Về Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sự Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.  Sau khi Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 có hiệu lực thi hành, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật tiếp công dân; văn bản số 742/UBND-NC ngày 19/01/2018; văn bản số 3225/UBND-NC ngày 06/4/2018, văn bản số 5267/UBND-NC ngày 29/5/2018, văn bản số 6633/UBND-NC ngày 03/7/2018 và văn bản số 8066/UBND-NC ngày 08/8/2018… nhằm chuyển tải nhanh nhất đến toàn thể đảng viên, CCVC thông qua hệ thống điện tử E-Office của Sở.

Về Kết quả thực hiện chương trình công tác thanh tra về kinh tế - xã hội:

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 02 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về Phòng chống tham nhũng tại hai đơn vị trực thuộc Sở và 24 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, gồm: 21 đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai (01 đoàn theo kế hoạch và 20 đột xuất theo chỉ đạo); 01 đoàn thanh tra về lĩnh vực khoáng sản,, 01 đoàn thanh tra về lĩnh vực tài nguyên nước và 01 đoàn thanh tra về lĩnh vực môi trường. Đã kết thúc 17 và có kết luận 17 đoàn.

Đồng thời, đã phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, khoáng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực môi trường với tổng số tiền là 400.000.000đồng và yêu cầu 02 doanh nghiệp khắc phục hậu quả với số tiền 214.090.000đồng. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực môi trường  đối với 07 đơn vị với tổng tiền phạt là 1.630.000.000đồng). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 2.030.000.000đồng và truy thu 214.090.000đồng. Kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ:

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường không có đơn tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ.  Sở đã giao cho Thanh tra Sở tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng và việc phát  hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đội ngũ cán bộ tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng và việc phát  hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, Luật và các quy định của pháp luật về công tác Phòng chống tham nhũng được triển khai sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng Kế hoạch để chỉ đạo thực hiện được cụ thể hóa trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phòng Chống Tham nhũng được tăng cường; Công tác giải quyết đơn thư tố cáo có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý, kiến quyết, nghiêm túc.

Về biện pháp khắc phục: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận hội nghị Trung ương 5 (khóa XI);Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày11/01/2007 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng chống tham nhũng và những văn bản chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp trên liên quan đến công tác Phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng và việc phát  hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo tham nhũng nói riêng cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật. Để nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ban nội chính Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Nguyễn Thị Hà Trang - VPS

Nguồn: Theo Báo cáo số 168/BC-STNMT ngày 23/10/2018 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa