Home các số BT Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa

Trong những năm qua, ngành Du lịch Khánh Hòa đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch với tốc độ cao đã tạo sức ép rất lớn đến việc bảo vệ môi trường tại nhiều điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự gia tăng về lượng khách, thì các chất thải từ hoạt động du lịch ngày một tăng nhanh, nhất là ở các vùng trọng điểm phát triển du lịch; đa dạng sinh học, cảnh quan nhiều khu vực bị xâm hại nghiêm trọng.

Vì vậy để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch để phát triển du lịch Khánh Hòa theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, thân thiện. Đồng thời quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu để phục vụ phát triển du lịch bền vững. Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 1872/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, một số mục tiêu của kế hoạch như sau:

- Đến năm 2020: các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú (gọi tắt là cơ sở) phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: Trên 90% cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ môi trường; niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở và hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường; Trên 90% cơ sở thực hiện việc lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải và có biện pháp khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường và xã hội; 100% cơ sở có bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.Tài nguyên du lịch từng bước được điều tra, đánh giá, quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý theo quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; 95% cán bộ làm công tác quản lý về du lịch các cấp và 90% cộng đồng dân cư, khách du lịch được tuyên truyền về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đến năm 2030: 100% cơ sở trước khi hoạt động dịch vụ du lịch được phê duyệt hồ sơ môi trường theo quy định; niêm yết quy định về bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường tại cơ sở. 100% cơ sở thực hiện việc lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải và có biện pháp khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường và xã hội.100% cơ sở có bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động kinh doanh du lịch.Trên 90% tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh được điều tra, đánh giá, quy hoạch đảm bảo quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.100% cán bộ làm công tác quản lý về du lịch các cấp và 95% cộng đồng dân cư, khách du lịch được tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nội dung trọng tâm của kế hoạch bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các Ban Tổ chức lễ hội; các Ban Quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan nắm rõ và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.

- Kiểm soát các nguồn thải phát sinh từ hoạt động du lịch để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ gây ô môi trường.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Kiểm soát, giám sát việc sử dụng tài nguyên du lịch gắn với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch của các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác, sử dụng.

Với chức năng là cơ quan tham mưu về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao các trách nhiệm sau:

- Hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích trên địa bàn quản lý; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích, cộng đồng dân cư và du khách biết về hiện trạng môi trường tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan lập kế hoạch ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên du lịch.

- Phối hợp với Sở Du lịch tổ chức tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

- Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các lễ hội; các di tích trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Cập nhật, bổ sung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên du lịch để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề ra giải pháp thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguyễn Đình Tường - CCBHĐ

Nguồn: Theo Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa