Home các số BT Thư Chúc Tết năm Kỷ Hợi 2019 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Thư Chúc Tết năm Kỷ Hợi 2019 của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Thưa toàn thể anh, chị, em công chức, viên chức đang làm việc Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; Bạn đọc thân mến!

Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa, thân gửi đến toàn thể các anh, chị, em đã và đang công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới sức khỏe và thành đạt!

Năm Mậu Tuất đã qua đi với những kết quả đã đạt được, nhưng cũng gặp không ít khó khăn và luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các địa phương, Ban Giám đốc cùng toàn thể công chức, viên chức của Sở TNMT đã đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ của Sở TNMT cũng như chỉ đạo, hỗ trợ công tác chuyên môn của ngành tại các địa phương, cụ thể là: Thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước về TNMT trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác bảo vệ TNMT; thực hiện việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tạo bước phát triển mới về nguồn lực của ngành; thực hiện đơn giản thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo cơ chế một cửa; hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, kịp thời; xây dựng cơ quan đoàn kết, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, kịp thời thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý TNMT trên địa bàn tỉnh.

Bước vào năm mới 2019: tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/6/2016 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức của ngành TNMT sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện tốt nhất những mục tiêu trọng tâm của năm 2019 gồm những nội dung cụ thể:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực của Ngành TNMT trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện và chấp hành nghiêm túc, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động thực hiện Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 11/01/2019 và Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 16/01/2019 của Sở TNMT;

Hai là, đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020 của ngànhTNMT;Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 03/01/2019 của Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Ba là, thực hiện công tác CCHC trong toàn Sở là đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các Phòng, đơn vị theo hướng chú trọng thực chất, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, đặt trọng tâm vào công tác rà soát và tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp và TTHC nội bộ theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quy trình giải quyết TTHC; triển khai toàn diện và có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018.NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những sai phạm, xử lý kiên quyết các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Năm là, thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09/4/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, của tỉnh nhà trong tình hình mới;

Sáu là, thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Ngành; tăng cường đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tư tưởng trong đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ tiêu biểu, các tổ chức Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

Chào đón Xuân mới, xuân Kỷ Hợi (2019) sắp tới. Ban Giám đốc Sở, trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Bộ TNMT, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự hợp tác có hiệu quả của các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đối với sự phát triển đi lên của ngành TNMT trong năm qua.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác của đội ngũ công chức, viên chức ngành TNMT, tin tưởng rằng trong năm mới Kỷ Hợi (2019) chúng ta sẽ đạt được những bước phát triển mới toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Bộ TNMT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao phó.

Một lần nữa, Chúc các anh, chị, em, quý bạn đọc thân mến. Năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, và thịnh vượng.

Chào thân ái!

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa