Home các số BT Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 11132A/KH-UBND ngày 31/10/2018 về Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Theo đó, Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo được tăng cường hiệu quả; Tốc độ xử lý công việc, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, UBND tỉnh đặt mục tiêu Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 100% các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 35% tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết thuộc các thủ tục hành chính được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%; tiếp tục duy trì 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 100% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 35% số lượng các gói thầu có hình thức chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trên phạm vi toàn tỉnh được thực hiện đấu thầu qua mạng. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước trên 85% văn bản không mật trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương được cập nhật và quản lý hoàn toàn trên phần mềm; 100% các hệ thống thông tin phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được duy trì, nầng cấp mở rộng hoặc phát triển mới theo kế hoạch nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các cơ quan quản lý chuyên môn; 100% cơ sở dữ liệu về hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được số hóa theo kế hoạch, tổ chức sử dụng có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền; 100% hoạt động nâng cấp hoặc đầu tư mới đối với các hệ thống thông tin dùng chung, phần mềm ứng dụng chuyên ngành, lĩnh vực theo kế hoạch, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ, đáp ứng yêu cầu Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt; 100% cán bộ chuyên trách về CNTT của các sơ, ban, ngành, UBND cấp huyện được đào tạo nầng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực thi các nhiệm vụ thực tế. Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT của Trung tâm dữ liệu tỉnh và cơ quan nhà nước các cấp theo lộ trình được xác định tại Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh nhằm phục vụ hoạt động ổn định các hệ thống thông tin dùng chung và các hệ thống thông tin phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực. Hoàn thành triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT của tỉnh theo kế hoạch, đưa vào sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh theo kiến trúc được phê duyệt; tiếp tục xây dựng Đề án thí điểm thành phố Nha Trang theo mô hình thành phố thông minh.

Qua đó, Kế hoạch yều cầu phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của phần mềm Một cửa điện tử, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, làm đầu mối tập trung, thống nhất cung cấp các loại dịch vụ hành chính công trực tiếp, trực tuyến của tỉnh phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hoàn thiện các chức năng bổ sung của Trung tâm Dịch vụ hành chính nhằm cung cấp đầy đủ các tiến ích và dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai sử dụng có hiệu quả ứng dụng Kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện, tăng cướng kênh giám sát của tổ chức, công dân đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp về môi trường chính sách; giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; giải pháp tổ chức phát huy vai trò, hiệu quả của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa, tăng cường vai trò người đứng đầu các cơ quan nhà nước, phát huy tối đa vai trò quản lý nhà nước, tổ chức triển khai ứng dụng CNTT ở các cấp, kết hợp chặt chẽ ứng dụng CNTT với công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp và hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan, địa phương, gắn việc đánh giá hiệu quả công tác quản lý, công tác cải cách hành chính với hiệu quả triển khai các ứng dụng CNTT tại cơ quan, địa phương; giải pháp triển khai: đảm bảo các hệ thống thông tin thường xuyên được bảo trì, nâng cấp sử dụng ổn định, hiệu quả trong các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh; phát triển các hệ thống thông tin gắn liền với thực thi các giải pháp bảo đảm về an toàn, an ninh thông tin và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan, địa phương, gắn ứng dụng CNTT với chỉ tiêu thi đua, khen thưởng của đơn vị và thủ trưởng cơ quan….

Thanh Tùng - TTCNTT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa