Home các số BT Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ngày 09/01/2018, Sở TNMT đã ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018  tại Quyết định số 05/QĐ-STNMT. Ngày 20/12/2018, Sở TNMT đã có Báo cáo số 218/BC-STNMT tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Trong đó đã nêu bật những kết quả chủ yếu sau:

1. Về công bố, công khai TTHC

Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố 16 thủ tục hành chính về lĩnh vực khoáng sản và 16 TTHC về lĩnh vực tài nguyên nước tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 23/01/2018.

Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/01/2018; Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố 22 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (sửa đổi theo Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ TNMT tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018; Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới và sửa đổi, bổ sung 38 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (sửa đổi theo Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ TNMT tại  Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 05/2/018.

Ngày 13/3/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT gồm 09 TTHC và bãi bỏ 09 TTHC đã ban hành tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành quy chế liên thông giải quyết 19 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 (theo kế hoạch đột phá cải cách hành chính của UBND tỉnh). Tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 theo kiến nghị của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh (bãi bỏ 02 TTHC về lĩnh vực đất đai).

Ngày 15/11/2018, Sở có Tờ trình số 767/TTr-STNMT-VP  đề nghị công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó đề nghị sửa đổi, thay thế Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 và Tờ trình số 768/TTr-STNMT-VP  đề nghị công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; trong đó đề nghị sửa đổi, thay thế Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

Các Quyết định công bố TTHC, toàn bộ 101 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử, Bộ phận một cửa của Sở.

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Tổng số hồ sơ yêu cầu và kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/12/2018: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 167621 (bao gồm các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai), Tổng số hồ đã sơ giải quyết: 159876, chiếm 95,37 % (trong đó: đúng hẹn: 157988 hs, chiếm 98,81 %, quá hẹn 1888 hs chiếm 1,18 %, và đang giải quyết 7745 hs, chiếm 4,63 %).

Tổng số hồ sơ yêu cầu và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/12/2018: đã giải quyết 5668 hồ sơ.

3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Trong năm 2018, Sở TNMT nhận được 203 đơn thư phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Đã giải quyết 195 đơn, còn lại 08 đơn đang giải quyết. Nội dung chủ yếu là đơn đề nghị ngăn chặn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Có 01 đơn tố cáo của Công ty Trồng rừng Thái Bình ở Nha Trang, Sở đã có báo cáo giải quyết gửi UBND tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Sở đã báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2018 tại Văn bản số 3291/STNMT-VP ngày 30/7/2018; trong đó kiến nghị đơn giản hóa 01 TTHC về lĩnh vực Tài nguyên nước. Sở đã kiến nghị UBND tỉnh công bố bãi bỏ 02 TTHC về lĩnh vực đất đai theo kiến nghị của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh tại Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 16/10/2018.

Ngày 31/5/2018, Sở có Văn bản số 2271/STNMT-VP  đề nghị cho phép tích hợp, lồng ghép mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày 15/8/2018, Sở có Văn bản số 3556/STNMT-VP báo cáo UBND tỉnh về việc tích hợp, lồng ghép mẫu đơn, mẫu tờ khai nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai; trong đó không kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

Sở đã đề xuất UBND tỉnh cho phép ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được UBND tỉnh cho phép tại Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 06/11/2018. Ngày 15/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 379/QĐ-STNMT về việc ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kể từ ngày 20/11/2018. Việc ủy quyền đã giảm thời gian giải quyết ít nhất 02 ngày/01 hồ sơ.

Ngày 22/11/2018, Sở TNMT ban hành Công văn số 5157/STNMT-VP đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với các tổ chức cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân  nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Công khai các Quyết định công bố thủ tục hành chính lên Cổng thông tin Điện tử của Sở; niêm yết công khai toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tai Bộ phận một cửa. Viết các tin bải về kiểm soát TTHC, cải cách hành chính đăng lên Cổng thông tin điện tử và Bản tin TNMT của Sở.

6. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Sở thực hiện đánh giá nhận xét công chức, viên chức có tham gia quy trình thực hiện các thủ tục hành chính hàng tháng để làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm.

Hàng ngày, hàng tuần, Văn phòng Sở theo dõi kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Phần mềm một cửa điện tử. Cuối tháng, Sở có Thông báo thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính để Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị biết; đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm các cá nhân, tập thể có hồ sơ bị trễ hẹn hoặc có đơn thư kiến nghị, phản ánh./.

Nguyễn Duy Đức - VP Sở

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa