Home các số BT Đột phá trong việc cấp “Sổ đỏ”

Đột phá trong việc cấp “Sổ đỏ”

Theo Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 436/QĐ-STNMT ngày 25/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), kể từ ngày 02/01/2019, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai được ủy quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thuộc thẩm quyền của Sở. Đó là các trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cho nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân  nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở. Trước đó, Sở TN&MT Tài cũng đã ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, kể từ ngày 20/11/2018 (theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 379/QĐ-STNMT ngày 15/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường). Như vậy, toàn bộ việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận cho các đối tượng sử dụng đất đều đã được Giám đốc Sở TN&MT ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.

Đến nay, việc ủy quyền đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã đi vào ổn định. Thực tiễn cho thấy việc thay đổi thẩm quyền nêu trên mang lại nhiều lợi ích thiết thực, thể hiện chủ yếu trên các vấn đề:

Thứ nhất, rút gọn quy trình giải quyết, dẫn tới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Việc ủy quyền đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân  nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã “cắt giảm” được công đoạn thẩm định hồ sơ của Chi cục Quản lý đất đai và ký Giấy chứng nhận của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian giải quyết của 2 công đoạn này 02-03 ngày làm việc, tuỳ theo từng thủ tục (theo Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông).

Đối với hộ gia đình, cá nhân, trước khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận, công việc này thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian để giải quyết công đoạn này từ 02-05 ngày làm việc, tuỳ theo thủ tục (theo Quyết định số  2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông).

Như vậy, khi thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn đáng kể (02-05 ngày làm việc theo quy định, thực tế có thể nhiều hơn), thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đó là chưa kể tới việc giảm được thời gian, chi phí luân chuyển hồ sơ từ Văn phòng Đăng ký đất đai, các chi nhánh về Sở TN&MT và ngược lại.

Ngoài việc được ủy quyền ký Giấy chứng nhận, đáng chú ý là việc đóng dấu trên Giấy chứng nhận cũng do Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh thực hiện do các đơn vị này được khắc thêm con dấu ướt của Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển Giấy chứng nhận từ các huyện, thị xã, thành phố về Sở TN&MT để đóng dấu.

Thứ hai, giảm bớt khối lượng công việc của Sở TN&MT để tập trung vào công tác quản lý nhà nước. Được biết, Sở TN&MT Tài nguyên và Môi trường là một trong những sở, ngành được UBND tỉnh giao rất nhiều nhiệm vụ. Chẳng hạn, năm 2018 Sở được giao  1698 nhiệm vụ trên tổng số 10.650 nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, địa phương (chiếm 16%). Trong đó hầu hết là nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, có nhiều nhiệm vụ phức tạp, thời gian giải quyết gấp, Sở giải quyết không kịp thời, phải xin gia hạn. Trong khi đó, nhu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khá lớn, phải giải quyết kịp thời theo thời hạn quy định nên cần tập trung nhiều nhiều thời gian cho công việc này. Dẫn chứng cụ thể: Năm 2018, số lượng Giấy chứng nhận Sở TN&MT đã cấp đổi, cấp lại đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo là 2.755 Giấy chứng nhận. Số liệu này đối với hộ gia đình, cá nhân là 45.029 Giấy chứng nhận (do UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp). Với số lượng lớn như vậy, các bộ phận tham mưu (Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Sở) và lãnh đạo Sở TN&MT phải dành rất nhiều thời gian để thẩm định và ký.

Thứ ba, phát huy sự chủ động, tự chịu trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh đã thực hiện việc chỉnh lý trên Giấy chứng nhận. Điều này thể hiện đơn vị này đã chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về vấn đề này. Việc cấp đổi sang Giấy chứng nhận mới thực chất chỉ thêm công đoạn in giấy. Hơn nữa, hiện nay bộ máy tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh đã được quan tâm đầu tư, tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm, bảo đảm việc hoàn thành nhiệm vụ đúng quy định pháp luật.

Thứ tư, bảo đảm đúng thẩm quyền trong việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân

Trước khi các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, thẩm quyền giải quyết công việc này thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quyết định của UBND tỉnh. Điều này mặc dù phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương (do mới thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai), tạo thuận lợi cho người sử dụng đất nhưng chưa phù hợp với quy định hiện hành (theo quy định của Luật Đất đai, khi đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT). Vì vậy, thực hiện cơ chế uỷ quyền góp phần cho việc giải quyết các thủ tục hành chính này phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Tóm lại, việc ủy quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ giảm bớt khối lượng công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường (để tập trung vào việc quản lý nhà nước, tham mưu UBND tỉnh), rút gọn quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường sự chủ động của các đơn vị trực thuộc. Rõ ràng, việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận là bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân đều được hưởng lợi./.

Phan Anh Hào – VPUBND tỉnh Khánh Hòa

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa