Home các số BT Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018-Cán bộ, công chức năm 2018 của Chi cục Bảo vệ Môi trường

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018-Cán bộ, công chức năm 2018 của Chi cục Bảo vệ Môi trường

Ngày 27/12/2018, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 – Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2018 và qua đó đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Theo đó đã chỉ rõ một số kết quả chính đã đạt được trong năm 2018 như sau:

1. Công tác tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh ban hành một số Quyết định như sau: Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa; Quyết định 3080/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng hợp báo cáo sơ kết 2 năm tình hình thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. Ngoài ra, Chi cục đã tham mưu thực hiện báo cáo số 40/STNMT-CCBVMT ngày 23/3/2018 công tác quản lý CTNH tỉnh năm 2017; báo cáo 05/STNMT-CCBVMT ngày 16/1/2018 tình hình quản lý chất thải tại khu vực nông thôn trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo số 25/BC-UBND ngày 08/02/2018 báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 của tỉnh khánh Hòa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Công tác tham mưu thẩm định hồ sơ môi trường: Đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15/CT-CTUBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện phản biện độc lập đối với các dự án có sử dụng diện tích đất lớn, giải tỏa đền bù ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, tác động đến nước ngầm, đa dạng sinh học tại khu vực... ). Đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 78 báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận phê duyệt 07 phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, phê duyệt 27 đề án bảo vệ môi trường chi tiết, xác nhận 03 kế hoạch bảo vệ môi trường. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM được thực hiện theo Quy trình ISO 9001:2008 và phần mềm “Một cửa hành chính công” tỉnh Khánh Hòa.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải: Hướng dẫn 280 cơ sở báo cáo tiến độ triển khai dự án, thực hiện và báo cáo chương trình giám sát trong giai đoạn thi công; Hướng dẫn 210 cơ sở thực hiện báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018 (giai đoạn hoạt động).Yêu cầu 16 dự án báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, trả lời kiến nghị cử tri, đơn thư của công dân, lấy mẫu phân loại.... 65 dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tiếp nhận 727 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm; trong đó: ngành Công nghiệp: 164 báo cáo; Du lịch: 288 báo cáo; GTVT: 16 báo cáo; Khoáng sản: 51 báo cáo; Nông nghiệp: 53 báo cáo; Thủy sản: 75 báo cáo; Xây dựng: 32 báo cáo; Y tế: 48 báo cáo. Theo dõi quản lý kết quả quan trắc tự động liên tục qua màn hình giám sát đối với các cơ sở có lưu lượng thải trên 1000m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống quan trắc nước thải tự động có 05 đơn vị đã lắp đặt: Công ty CP Đường Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Công ty CP Dệt may Nha Trang. Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Công ty CP Đường Việt Nam đã kết thúc niên vụ sản xuất, hệ thống nước thải vẫn hoạt động bình thường nhằm duy trì vi sinh cho hệ thống. Hiện nay, Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa đang hợp đồng lắp thiết bị truyền dữ liệu do chưa phù hợp với cấu hình truyền dữ liệu của Sở theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT, đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành. Hệ thống quan trắc khí thải tự động có 01 đơn vị đã lắp đặt: Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, đến ngày 13/6/2018 Công ty kết thúc vụ sản xuất nên hệ thống quan trắc khí thải ngừng truyền số liệu về Sở, hệ thống được bảo trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo ổn định cho niên vụ sản xuất mới.

Công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH): Tiếp nhận và cập nhập báo cáo quản lý CTNH của 186 chủ nguồn thải năm 2017 và của 90 chủ nguồn thải 6 tháng đầu năm 2018. Hướng dẫn cho 271 cơ sở thực hiện báo cáo quản lý CTNH. Tham mưu công khai thông tin Sổ chủ nguồn thải CTNH trên trang web của Sở TNMT. Xác nhận báo cáo quản lý CTNH của 21 cơ sở. Hướng dẫn 07 cơ sở thực hiện quản lý CTNH. Về công tác kiểm tra, có 74 lượt kiểm tra (kiểm tra trả lời kiến nghị cử tri và các nhiệm vụ đột xuất: 37 lượt; kiểm tra theo Quyết định 1680: 04 lượt, Quyết định 1945: 09 lượt; kiểm tra xác nhận hệ thống XLNT: 01 lượt; kiểm tra lấy mẫu Bãi rác Hòn Rọ, Nhà máy xử lý CTCN, CTNH: 23 lượt). Về Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư: 29 đơn thư; giải quyết kiến nghị cử tri: trả lời 13 kiến nghị cử tri về môi trường.

4. Công tác triển khai kinh phí sự nghiệp môi trường: Tham mưu ban hành các Công văn số 776/STNMT-CCBVMT ngày 20/02/2018 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí SNMT kế hoạch năm 2018; Công văn số 1689/STNMT-CCBVMT ngày 27/4/2018 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách SNMT năm 2019 và Công văn số 3795/STNMT-CCBVMT ngày 30/8/2018 về việc đề nghị nộp hồ sơ nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường.Tham mưu xây dựng Kế hoạch tài chính SNBVMT giai đoạn 2019-2021.Tổng hợp và tham mưu tổ chức Hội đồng tư vấn xác định kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp BVMT năm 2019. Hiện đang hoàn thiện Danh mục và gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.Tổng số hồ sơ nhiệm vụ môi trường thụ lý trong năm 2018 là 66 nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức trong chi cục cũng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch triển khai công tác năm 2019. Trong Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục cũng đã bố Quyết định khen thưởng cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

Kết luận Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức nhân viên trong Chi cục thực hiện tốt quy chế trong cơ quan; nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, duy trì việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy trình ISO; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các TTHC đúng thời gian quy định và thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản E-office, phần mềm một cử điện tử, phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh./.

Tường Vy- CCBVMT

Nguồn: Theo Báo cáo Tổng kết của CCBVMT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa