Home các số BT Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

Một số kết quả về nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, toàn ngành tài nguyên và môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019, đồng thời thực hiện đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương giao. Kết quả cụ thể như sau:

  1. I. Những kết quả đạt được trong năm 2018
    1. 1) Lĩnh vực quản lý đất đai:

a) Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 của 8/9 đơn vị (trừ huyện Trường Sa); tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.

Tham mưu UBND trình HDND tỉnh thông qua danh sách dự án công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích sử dụng khác năm 2019; Góp ý chủ trương đầu tư đúng thời gian quy định gồm: 156 dự án; góp ý dự án, đồ án quy hoạch: 145 dự án; góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời gian hoạt động dự án: 98 dự án.

b) Công tác giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong năm 2018, Sở TNMT tiếp nhận 272 hồ sơ về hồ sơ giao đất, thuê đất và thu hồi đất; gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức trong đó có 66 hồ sơ chuyển từ năm 2017 qua. Đã tập trung giải quyết 182/272 hồ sơ đạt tỷ lệ 66,9 % so với kế hoạch năm (trong đó giải quyết trước hạn là 151 đạt 82,9 % , đúng hạn 31 đạt 17,03 % còn lại 72 hồ sơ đang giải quyết).

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố  đã tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố giao đất cho 423 trường hợp;thu hồi đất của 754 trường hợp.

Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu năm 2018, Tính đến hết ngày 20/11/2018, Kết quả cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu đã cấp được 8.573/2.000 giấy đạt tỷ lệ 457% kế hoạch năm; Cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất 43.183/25.000 đạt tỷ lệ 225% so với kế hoạch năm; Chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất 40.919/16.500 giấy đạt tỷ lệ 256% so với kế hoạch năm; đăng ký thế chấp 25.948/25.500 đạt tỷ lệ 137% so với kế hoạch năm; thực hiện xóa thế chấp cho 18.979/10.000 đạt tỷ lệ 208% so với kế hoạch năm.

c) Công tác thống kê đất đai: Hoàn thành công tác thống kê năm 2017 theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

d) Công tác về Giá đất - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư : Đã tiếp nhận và giải quyết 725/730 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc về giá đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác điều tra giá đất theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở dữ liệu cho việc xác định giá đất cụ thể các dự án; Thống kê số liệu điều tra giá đất trên địa bàn báo cáo Bộ TNMT theo quy định. Đề nghị các huyện, thị xã và thành phố triển khai nhiệm vụ điều tra thông tin về giá đất thị trường năm 2018 để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 của tỉnh (nếu có) và cơ cơ sở dữ liệu định giá đất cụ thể.

d) Công tác về phát triển quỹ đất :Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (giải phòng mặt bằng) tạo quỹ đất sạch để thực hiện các Dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Tiếp tục bảo vệ các khu đất được giao quản lý; thực hiện các dự án, khu quy hoạch, khu tái định cư.

2. Công tác Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

Hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu giao nộp sản phẩm đối với công trình: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Diên Xuân, Diên Đồng huyện Diên Khánh; xã Ninh Xuân, Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Đa và Ninh Tây thị xã Ninh Hòa; bàn giao sản phẩm công đoạn đo đạc lập bản đồ, hồ sơ ranh giới sử dụng đất công trình: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSD đất đối với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương và TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; Thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 95 công trình; thẩm định phương án thi công trích đo địa chính: 28 công trình; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, bổ sung cấp phép  hoạt động đo đạc và bản đồ: 04 đơn vị; hoàn thành 17.276 hợp đồng đo đạc.

3.Về Lĩnh vực Tài nguyên nước - Khí thượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tính đến ngày 20/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và giải quyết 109/159 hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên nước; giải quyết ¾ hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Phối hợp UBND huyện Diên Khánh tổ chức kỷ niệm Ngày nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới; đăng tin bài tuyên truyền về Ngày Nước thế giới năm 2018 trên Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa. In, treo Poster tài liệu tuyên truyền ngày nước, ngày khí tượng thế giới năm 2018 trước cổng Sở Tài nguyên và Môi trường, một số nơi trên địa bàn huyện Diên Khánh; phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu với chủ đề “Biến đổi khí hậu và hành động của tuổi trẻ”. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên nước cho các doanh nghiệp đang hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh bằng văn bản; Phối hợp với đơn vị tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ: “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”.

4.Lĩnh vực tài nguyên Khoáng sản:

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và tham mưu giải quyết 16/17 hồ sơ hoạt động khoáng; trình UBND tỉnh phê duyệt 19/22 hồ sơ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm 2018 đối với 05 đơn vị khai thác khoáng sản; 12 khu vực đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản, gồm: 07 khu vực đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản; 01 khu vực cải tạo đồng ruộng, thu hồi khoáng sản sét gạch ngói; 04 khu vực đăng ký công suất, khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình; Hoàn thành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2018 cho cán bộ làm công tác quản lý trong lĩnh vực khoáng sản thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;Tổ chức Hội nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh năm 2018.

5. Lĩnh vực môi trường:

Tổng số hồ sơ nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường thụ lý trong năm 2018 là 65 nhiệm vụ (trong đó năm 2014: 01 nhiệm vụ; năm 2015: 01 nhiệm vụ; năm 2016: 02 nhiệm vụ; năm 2017: 25 nhiệm vụ; năm 2018: 36 nhiệm vụ).

Về công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết phê duyệt cho 69/110 báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; xác nhận phê duyệt cho 7/10 phương án cải tạo phục hồi môi trường; phê duyệt cho 25/29 đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận cho 03 Kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận 2/4 công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Công tác xử lý chất thải nguy hại: cấp sổ chủ nguồn thải cho 15/18 cơ sở; cấp lại sổ chủ nguồn thải cho 13/15 cơ sở; tiếp tục tiếp nhận và cập nhập báo cáo quản lý CTNH của 186 chủ nguồn thải năm 2017 và của 90 chủ nguồn thải 6 tháng đầu năm 2018; hướng dẫn cho 271 cơ sở thực hiện báo cáo quản lý CTNH, tham mưu công khai thông tin Sổ chủ nguồn thải CTNH trên trang web của Sở TNMT. Xác nhận báo cáo quản lý CTNH của 21 cơ sở, hướng dẫn 07 cơ sở thực hiện quản lý CTNH, xác nhận bùn thải của 02 cơ sở:

Công tác kiểm soát ô nhiễm: hướng dẫn 210 cơ sở thực hiện báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018. Tiếp nhận 664 báo cáo kiểm soát ô nhiễm (của các ngành:Xây dựng,  Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Y tế, Công nghiệp; Nông nghiệp và Giao thông vận tải).

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: Thẩm định và ra thông báo thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của 02 cơ sở Quý III/2017; 26 cơ sở quý IV/2017; 30 cơ sở quý I/2018; 35 cơ sở quý II năm 2018; 28 cơ sở quý III năm 2018 với tổng số tiền tính đến ngày 31/10/2018 là 642,2 triệu đồng.

Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường: từ đầu năm đến nay số tiền thu của 20 dự án với tổng số tiền là: 1,5 tỷ đồng.

Về công tác quan trắc môi trường: hoàn thành công tác thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường (môi trường nước mặt, nước biển ven bờ, nước ngầm, không khí xung quanh) đúng vị trí, tần suất, thông số theo kế hoạch đã được phê duyệt; Vận hành thường xuyên trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang và trạm không khí tại 14 Hoàng Hoa Thám với các thông số Bụi, CO, SO2. Lập các báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng của 02 trạm tự động nêu trên.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2019

1.Tiếp tục hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đối với cấp tỉnh và cấp huyện; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, công dân.

2. Đẩy mạnh thực hiện Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2020 trên địa ban tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; thực hiện kiểm tra các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án đã và đang thi công trên địa bàn tỉnh.

3.Tiếp tục triển khai Quyết định 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghệ khai thác khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

4.Triển khai có hiệu quả việc ủy quyền ký giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm giảm bớt thời gian giải quyết hồ sơ đất đai. Thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

5.Tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tranh chấp, tố cáo; triển khai và hoàn thành các đoàn thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các hoạt động khoáng sản, đất đai, môi trường, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước. Kịp thời giải quyết các vụ việc theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Hồng –VP Sở

Nguồn:Theo Báo cáo số 197/BC-STNMT ngày 23/11/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa