Home các số BT Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Ngày 04/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành mục tiêu chất lượng năm 2019 nhằm tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, như sau :

1. 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

2. Trên 98% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được giải quyết đúng và sớm hẹn.

3. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 đạt từ 20% số hồ sơ của các thủ tục hành chính trực tuyến được công bố mức độ 3.

4. 100% thủ tục hành chính được giải quyết trên phần mềm MCĐT đúng với quy trình giải quyết hồ sơ thực tế.

5. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 80%.

6. 100% cán bộ công chức, viên chức không vi phạm quy tắc ứng xử và chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

7. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2018 của Sở được đôn đốc, theo dõi và thực hiện đúng thời gian quy định.

8. Tiếp tục duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trọng Tuệ

Nguồn: Công văn số: 44/ STNMT-VP ngày 04/01/2019.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa