Home các số BT UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức.

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức.

Đường dây nóng về chi phí không chính thức là số điện thoại và thư điện tử công vụ nhằm tiếp nhận những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Với số điện thoại là (+84) 258.3527.135 hoạt động trong giờ hành chính, đặt tại Bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa và được thông báo rộng rãi trên phương tiên thông tin đại chúng, qua hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Bộ phận thường trực tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin đường dây nóng thuộc Thanh tra tỉnh, thực hiện xử lý thông tin nóng trong giờ hành chính tại trụ sở Thanh tra tỉnh Khánh Hòa (26 Hùng Vướng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ảnh minh họa

Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng trình từ, thủ tục, thẩm quyền. Bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân, nội dung phản ánh của tổ chức, cá nhân báo tin; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố ý cung cấp thông tin sai sự thật hoặc sử dụng, lợi dụng đường dây nóng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân.

Thông tin được cung cấp qua đường dây nóng phải là những thông tin phản ánh xác thực về hành vi đòi hỏi, vòi vĩnh chi phí bồi dưỡng; thu các loại phí không đúng quy định khi tiếp nhận và giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thông tin được cung cấp qua đường nóng phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trung thực, đầy đủ về nội dung vụ việc, thời điểm, địa điểm, vị trí phát sinh và đối tượng cụ thể. Người cung cấp thông tin phải nêu rõ họ tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ liên lạc của mình và có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung phản ánh. Những thông tin phản ánh, kiến nghị bị từ chối tiếp nhận khi không xác định được nội dung vụ việc cụ thể đang xảy ra, nội dung thông tin khác không liên quan đến vụ việc.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, vào sổ, tổng hợp các thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản giao cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cho tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh theo quy định. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng , hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin qua đường dây nóng.

Phạm Nhung - Nguồn: Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa