Home các số BT Nhiệm vụ Lập Quy hoạch không gian biển quốc gia

Nhiệm vụ Lập Quy hoạch không gian biển quốc gia

Đối với Việt Nam, biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước cả về kinh tế, địa chính trị và các vấn đề an ninh – quốc phòng, đặc biệt đối với các ngành vận tải biển, đánh bắt và nuôi trồng hải sản, du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều quy hoạch phát triển của các ngành liên quan đến khai thác sử dụng không gian và tài nguyên biển đã được phê duyệt và triển khai thực tế, bao gồm quy hoạch phát triển ngành giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, …

Qua rà soát các quy hoạch ngành, cho thấy hầu hết các quy hoạch này tập trung vào việc mở rộng, khai thác không gian, tiềm năng, tài nguyên sẵn có của biển để phát triển kinh tế ngành, phục vụ mục tiêu tăng trưởng mà chưa quan tâm ưu tiên đến việc bảo vệ, bảo tồn các tài nguyên, giá trị tự nhiên khác của biển. Việc xây dựng quy hoạch vẫn theo cách tiếp cận đơn ngành, chưa có sự lồng ghép, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái và sinh cảnh ở vùng ven biển và biển.

Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã ban hành Luật Quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, trong đó quy hoạch không gian biển quốc gia được quy định tại Điều 23 của Luật. Theo đó, nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia xác định việc phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, bao gồm những nội dung cụ thể sau:

- Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng không gian của các hoạt động trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam;

-  Xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam;

- Dự báo xu thế biến động của tài nguyên và môi trường, các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường; nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ quy hoạch;

- Dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá các cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển; Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển;

-  Định hướng bố trí sử dụng không gian các hoạt động trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam;

-  Phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch; Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được giao chủ trì xây dựng Nhiệm vụ Lập Quy hoạch không gian biển quốc gia để trình Chính phủ phê duyệt.

Thanh Hòa - CCBHĐ

Nguồn: Theo Công văn số 6232/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 12/11/2018

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa