Home Các số bản tin Sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020

Email In PDF.

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến 2030, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15/9/2016; theo đó Kế hoạch đã đề ra 06 mục tiêu, 10 nhiệm vụ chính và 03 giải pháp thực hiện.

Các mục tiêu chung của Kế hoạch, cụ thể như sau: 1. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, từng bước hướng đến nền kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh; 2. Chủ động phòng ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường. Chủ động phòng ngừa sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động tự nhiên gây ra, từng bước khắc phục, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; 3. Sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; 4. Tăng cường năng lực quản lý môi trường, chú trọng công tác kiểm tra giám sát; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chất lượng môi trường; 5. Tiếp tục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư. Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường và 6. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp môi trường trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 30/BC-UBND về việc sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT)giai đoạn 2016 – 2020; theo đó kết quả thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2016 – 2018 đạt được một số nội dung như sau:

Về tình hình triển khai xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình bảo vệ môi trường

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình tổng thể về bảo vệ môi trường của tỉnh; trong giai đoạn 2016 – 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. Một số văn bản chính đã được ban hành kịp thời để phục vụ công tác quản lý như Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/8/2017 về tăng cường hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2018 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn; Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020. Liên tục cập nhật và áp dụng các chính sách, pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường kịp thời, đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã bám sát Kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh, trong điều kiện thực tế, hàng năm đã xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch chi tiết của địa phương.

Đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2018

Công tác BVMT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tiếp tục được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp Ủy đảng, chính quyền. Ý thức của người dân được nâng cao, đã quan tâm và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường vệ sinh chung. Chủ doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức chủ động thực hiện tốt các nội dung bảo vệ môi trường đã cam kết; quan tâm đến việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Các Sở ban ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông đã đồng bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị và quần chúng, nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường tại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm góp phần giữ được môi trường trong sạch.

Công tác xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều lồng ghép công tác bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện. Trong quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định tác động của dự án đến môi trường và phương án bảo vệ môi trường.

Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và chính quyền địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải tuy vẫn còn ít nhưng đã được quan tâm, một số dự án như: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, cổ phần hóa các công ty dịch vụ công ích trong việc thu gom, xử lý rác thải đô thị … Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở ngành và địa phương đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách; trong đó kêu gọi nhà đầu tư, xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường như: dự án nhà máy xử lý rác công suất 150 tấn/ngày đêm tại xã Ninh Xuân, Ninh Hòa; khu xử lý rác thải tập trung xã Suối Cát, Cam Lâm; nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại xã Vạn Hưng, Vạn Ninh; dự án bảo vệ rừng Căm Xe và phát triển du lịch dưới tán rừng tại xã Ninh Tây, Ninh Hòa; …. Nhằm thu hút kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp sở ban ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư, điều kiện để thu hút, kêu gọi.

Các cơ sở thuộc trường hợp phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động cũng đã tích cực triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đều có bãi rác. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa do Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa làm chủ đầu tư đã được Bộ TNMT cấp giấy phép hoạt động.

Nhân lực để thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã từng bước được kiện toàn; mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều bố trí ít nhất 01 công chức đảm nhiệm.

Hàng năm UBND tỉnh đều bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường đảm bảo không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước và và có sự tăng dần tỷ lệ theo tốc độ tăng trưởng của tỉnh phục vụ công tác quan trắc môi trường, hỗ trợ xử lý ô nhiễm, quản lý chất thải, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật … đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Nhìn chung, phần lớn các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra đã được hoàn thành; hầu hết các địa phương đã lập kế hoạch năm năm và hàng năm về bảo vệ môi trường trên địa bàn; các ngành theo lĩnh vực quản lý được phân công thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã triển khai các nội dung kế hoạch; công tác phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện các Chương trình ký kết liên tịch. Trong thời gian thực hiện đã tranh thủ được sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới trong việc thực hiện một số nhiệm vụ trong kế hoạch.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ tại Kế hoạch BVMT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 vẫn chưa triển khai thực hiện. Báo cáo cũng rà soát các khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá nguyên nhân, xây dựng các giải pháp để khắc phục. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường các nội dung như sau:

- Đề nghị Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; sửa đổi, ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động quan trắc, giám sát, kiểm soát ô nhiễm theo hướng đơn giản, dễ hiểu để doanh nghiệp có thể thực hiện.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quy định, hướng dẫn cụ thể về các tiêu chuẩn công nghệ được áp dụng, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá hỗ trợ chi phí xử lý rác thải tương ứng với các công nghệ; chính sách khuyến khích các cơ sở chuyển giao, áp dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường trong thực hiện thu gom, vận chuyển, tái sử dụng và xử lý rác thải.

Một số hình ảnh thực tế:

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất đá granite tại huyện Vạn Ninh. (ảnh: Kim Anh)

Hoạt động xử lý rác thải tại Bãi rác Dốc Đỏ, huyện Cam Lâm. (ảnh: Kim Anh)

Kim Anh - CCBVMT

Nguồn: Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 18 Tháng 4 2019 09:29 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa