Home các số BT Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, giải quyết kiến trị cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2018

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường, giải quyết kiến trị cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) đã xây dựng kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các dự án đầu tư trong giai đoạn xây dựng, của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong giai hoạt động, giải quyết kiến nghị cử tri về ô nhiễm môi trường 2018, gồm: 1/Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp BVMT trong giai đoạn xây dựng đối với 20 cơ sở; 2/Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT trong giai đoạn hoạt động đối với 05 cơ sở; 3/Kiểm tra các biện pháp khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường đối với 13 cơ sở; 4/Kiểm tra việc vận chuyển, trung chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với 03 cơ sở; 5/ Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đối với 09 cơ sở; 6/ Kiểm tra xử lý kiến nghị, phản ánh của nhân dân, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm đề xuất của địa phương, doanh nghiệp và xử lý vấn đề môi trường phát sinh. Kế hoạch này đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí tại Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 29/10/2018 và Quyết định số 393/QĐ-STNMT ngày 28/11/2018 về việc điều chỉnh Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 29/10/2018.

Sau một năm thực hiện, các nội dung cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đặt ra cụ thể như sau: 1/Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp BVMT trong giai đoạn xây dựng đối với 29/20 cơ sở; 2/Kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường đối với 13/13 cơ sở; 3/Kiểm tra việc vận chuyển, trung chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với 03/03 cơ sở; 4/ Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giao đoạn vận hành của dự án đối với 08/09 cơ sở (theo đề xuất của Doanh nghiệp nên có thể nhiều hơn hoặc ít hơn); 5/ Kiểm tra xử lý kiến nghị, phản ánh của nhân dân, ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm, đề xuất của địa phương, doanh nghiệp và xử lý vấn đề môi trường phát sinh gồm 48 lượt kiểm tra. Riêng nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT trong giai đoạn hoạt động của 05 cơ sở không thực hiện do các cơ sở trong kế hoạch đã được các cơ quan, ban ngành khác đã kiểm tra.

Được sự quan tâm trong công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, nhiệm vụ đã góp phần quan trọng trong công tác BVMT chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với việc phối hợp với đơn vị chức năng kiểm soát tốt các nguồn xả thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh không phát sinh các sự cố ô môi trường lớn, không hình thành các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Việc đôn đốc các cơ sở phải thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 và Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh đã được Chi cục BVMT triển khai thực hiện, năm 2018 Chi cục BVMT đã tham mưu Lãnh đạo Sở xác nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm của 9 cơ sở và yêu cầu 04 cơ sở phải hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm chậm nhất trong quý I/2019 đồng thời giải quyết hoặc chuyển tới cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường và kiến nghị của Doanh nghiệp.

Năm 2019, Chi cục BVMT sẽ tiếp xây dựng kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, xử lý đơn thư kiến nghị về ô nhiễm môi trường 2019 trình Lãnh đạo Sở phê duyệt trước khi triển khai thực hiện, trong đó tiến hành kiểm tra theo kế hoạch là 42 cơ sở (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 21/12/2018), tập trung theo dõi kiểm soát các nguồn xả thải lớn, giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư phản ánh về môi trường,kiến nghị của Doanh nghiệp và các sự vụ đột xuất khác trong đó sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở xử lý vi phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc chây ì trong việc thực hiện các biện pháp BVMT theo quy định.

Kiểm tra Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. (Ảnh: Vũ Quân)

Vũ Quân - CCBVMT

Nguồn: theo Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 29/10/2018 của Sở TN&MT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa