Home Các số bản tin Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Quý I năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

Về lĩnh vực tài nguyên đất: Sở đã tiếp nhận giải quyết 44/48 hồ sơ, hiện còn 04 hồ sơ đang giải quyết về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Tiếp nhận 25.755 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất và chỉnh lý biến động của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; 3.086 hồ sơ của kỳ trước chuyển qua tổng cộng là 28.841 hồ sơ (trong đó: 1.755 hồ sơ không đủ điều kiện). Đã tập trung giải quyết và giao được 25.110 Giấy chứng nhận QSD đất các loại gồm: Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho tổ chức: 183 hồ sơ; Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình: 992; Cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức: 427; Cấp đổi Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình: 8.462; chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức: 91; chỉnh lý Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình: 5.103; hiện đăng ký thế chấp cho 5.052 giấy; xóa thế chấp cho 3.075 Giấy chứng nhận QSD đất. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: đã góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư 11 dự án; góp ý dự án, đồ án quy hoạch 05 dự án; góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời gian hoạt động dự án: 08 dự án. Công tác về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: đã giải quyết 223/228 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ký hợp đồng thuê tư vấn thẩm định giá đất 07 trường hợp dự án có giá trị thửa đất trên 20 tỷ đồng.

Công tác Phát triển Quỹ đất: hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá chất lượng các hạng mục công trình theo hiện trạng (dự án XDCS hạ tầng khu dân cư Đường Đệ) bàn giao UBND thành phố Nha Trang tiếp nhận theo Thông báo số 413/TB-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Cung cấp hồ sơ và phối hợp UBND thành phố Nha Trang (Phòng Quản lý đô thị) lập phương án bảo vệ thi công khối lượng còn lại của gói thầu hạ cốt nền, dự án Khu dân cư Đường Đệ; thi công và lập thủ tục thanh quyết toán Gói thầu 2A – Mương thoát lũ thuộc dự án khu dân cư Đường Đệ.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 35 công trình; phương án thi công trích đo địa chính: 05 công trình. Báo cáo thẩm định công trình đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/2000: 06 công trình. Bàn giao sản phẩm bản đồ, hồ sơ địa chính xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh; xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa cho các đơn vị. Thực hiện xong việc đo đạc hiện trạng ranh giới tổng thể khu đất sân bay Nha Trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoàn thành đo đạc 2.551/3.031 hợp đồng đo đạc.

Thông tin lưu trữ và cơ sở dữ liệu về đất đai: cung cấp thông tin về thửa đất cho 2.652 trường hợp; chỉnh lý hồ sơ trên Vilis cho 13.417 trường hợp.

Về lĩnh vực Môi trường và quan trắc môi trường: Tổng số hồ sơ nhiệm vụ môi trường thụ lý trong Quý I là 16 nhiệm vụ trong đó năm 2015: 01 nhiệm vụ; năm 2016: 02 nhiệm vụ; năm 2017: 01 nhiệm vụ; năm 2018: 05 nhiệm vụ; năm 2019: 07 nhiệm vụ. Công bố tóm tắt kết quả nhiệm vụ “Phân vùng môi trường các nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Nha Trang” đến các cơ quan liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở TNMT. Đang thụ lý 28 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Công tác kiểm soát ô nhiễm: tiếp nhận báo cáo kiểm soát ô nhiễm của 276 cơ sở của các ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải; Tham mưu văn bản hướng dẫn 210 cơ sở thực hiện báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2018. Hướng dẫn 269 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm 2019 và lập Phương án bảo vệ môi trường.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục: có 06 đơn vị đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở TNMT.

Công tác chất thải nguy hại (CTNH): tiếp tục tiếp nhận và cập nhật báo cáo quản lý CTNH của 186 lượt báo cáo quản lý CTNH của chủ nguồn thải CTNH; thẩm định và tham mưu cấp sổ Chủ nguồn thải nguy hại cho 03 cơ sở; hướng dẫn 413 chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH và báo cáo quản lý CTNH năm 2019.

Về lĩnh vực Khoáng sản: tiếp nhận hồ sơ phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản: 02 hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 và đã trả 02 hồ sơ vì không đủ điều kiện phê duyệt; 01 hồ sơ tiếp nhận trong năm 2019 đang trong thời gian thẩm định; 01 hồ sơ đã trả về vì không đủ điều kiện cấp phép Giấy phép khai thác khoáng sản. Tiếp nhận 01 hồ sơ cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói và thẩm định trình UBND tỉnh cho phép cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét gạch ngói. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 03 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 539.903.000 đồng.

Về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: tiếp nhận và giải quyết 11/23 hồ sơ cấp phép hoạt động tài nguyên nước…

Phạm Nhung

Nguồn: Báo cáo số 32/BC-STNMT ngày 21/3/2019

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa