Home Các số bản tin Thực hiện kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Thực hiện kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Email In PDF.

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1398/KH-UBND về kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa (KH 1398) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Với mục đích chủ yếu của việc lập quy hoạch đó là, phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực quản lý.

Về yêu cầu của kế hoạch, khi xây dựng Nhiệm vụ quy hoạch, lập Quy hoạch, lập Báo cáo môi trường chiến lược (ĐMC) cần được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các Bộ ngành, Sở ngành, địa phương và đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra.

Theo đó, về tiến độ thực hiện kế hoạch 1398 bao gồm 3 giai đoạn:

Ở giai đoạn chuẩn bị

+ UBND tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040;

+ UBND tỉnh quyết định đơn vị lập quy hoạch tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh.

Giai đoạn xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch

+ Căn cứ giá trị công việc xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xác dịnh đơn vị lập nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì , phối hợp với các sở, ngành và đơn vị hành chính cấp huyện góp ý hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập quy hoạch;

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban chỉ đạo, UB tỉnh xem xét, thống nhất trình thẩm định nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch;

+ UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí

+ Ban chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí theo báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm căn cứ để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí.

Đối với giai đoạn xây dựng quy hoạch tỉnh, báo cáo ĐMC

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo quy định của pháp luật;

+ Ban chỉ đạo chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đơn vị Tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật;

+ Sản phẩm quy hoạch được hoàn thiện sau khi xin ý kiến các đơn vị trong tỉnh, Ban chỉ đạo gửi văn bản xin ý kiến các tỉnh/ thành lân cận, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân ra Nghị quyết ;

+ UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định sản phẩm quy hoạch, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định đánh giá môi trường chiến lược;

+ Ban chỉ đạo chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện sản phẩm quy hoạch theo báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm căn cứ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Theo đó, việc phân công trách nhiệm để thực hiện Kế hoach 1398 bao gồm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện tham mưu thành lập Ban chỉ đạo; chịu trách nhiệm trong hoạt động lựa chọn đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch, lập Quy hoạch tỉnh và các nhiệm vụ khác được Ban chỉ đạo phân công.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và các nhiệm vụ khác được Ban chỉ đạo phân công.

- Các sở, ngành khác căn cứ nhiệm vụ được phân công của Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các hợp phần quy hoạch ngành để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Thanh Tùng

Nguồn: theo Kế hoạch số 1398/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa