Home Các số bản tin Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

Email In PDF.

Công tác thanh tra, kiểm tra Chuyên ngành năm 2018

Trong năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc 06 đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ trước chuyển qua và tiếp tục triển khai 19 đoàn thanh tra kiểm tra, gồm: 21 đoàn thanh tra đoan thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai; 01 đoàn thanh tra về lĩnh vực khoáng sản đối với 01 đơn vị; 02 đoàn thanh tra môi trường đối với 04 đơn vị; 01 đoàn thanh tra lĩnh vực Tài nguyên nước đối với 03 đơn vị. Trong đó có 04 đoàn theo kế hoạch và 21 đoàn đột xuất theo chi đạo. Đã có kết luận 24 đoàn. Đang triển khai 03 đoàn đột xuất theo chỉ đạo (đang còn thời hạn), cụ thể:

Lĩnh vực đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà (Sở TNMT) đã kết thúc 06 đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ trước chuyển qua va triển khai 15 đoàn thanh tra, kiểm tra. Trong đó đã kết thúc 17 đoàn, đang triển khai 3 đoàn. Trong năm 2018, Chánh Thanh tra Sở TNMT đã ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực này đối với 07 đơn vị, với tổng số tiền là: 427.090.000đồng.

Lĩnh vực Môi trường: đã tiển khai và kết thúc 02 đoàn thanh tra. Số đối tượng được thanh tra: 04 đơn vị. Chánh Thanh tra Sở TNMT đã ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 07 đơn vị. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 02 đơn vị. Tổng số tiền xử phạt hành chính là: 981.000.000đồng.

Thanh tra về lĩnh vực Khoáng sản: Triển khai và kết thúc đoàn thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Khoáng sản. Chánh Thanh tra Sở TNMT đã ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 03 đơn vị. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 05 đơn vị. Tổng số tiền xử phạt hành chính là: 1.103.000.000đồng.

Thanh tra lĩnh vực Tài nguyên nước : Đoàn thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên nước đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, Chánh Thanh tra Sở TNMT đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước đối với 01 đơn vị với số tiền là 50.000.000đồng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, về Công tác tiếp dân: Thực hiện đề án đổi mới tiếp công dân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/4/2011, Sở TNMT đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân. Trong năm 2018, Sở TNMT đã tiếp 58 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị giảm 36% so với cùng kỳ năm 2017 (58/90). Trong đó Lãnh đạo Sở tiếp 03 lượt dân đến khiếu nại.

Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Sở TNMT tiếp nhận 274 đơn thư các loại, gồm: 196 đơn khiếu nại, 26 đơn tranh chấp đất, 12 đơn tố cáo và 40 đơn kiến nghị phản ánh. Qua phân loại có: 84 đơn không đủ điều kiện xử lý, gồm: 57 đơn khiếu nại, 13 đơn tranh chấp, 03 đơn tố cáo và 40 đơn kiến nghị phản ánh (đơn gửi nhiều nơi, đơn nặc danh, đơn phôto..) và 190 đơn đủ điều kiện, gồm: 13 đơn tranh chấp đất, 29 đơn kiến nghị phản ánh; 148 đơn KNTC.

Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền: Thanh tra Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết được 39 đơn và phải kiểm tra, xác minh trong kỳ báo cáo là 6 đơn. Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, xác minh 01 đơn. Hiện tại còn 01 đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xác minh.Trong 13 đơn tranh chấp đủ điều kiện xử lý, có 4 đơn tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Sở TNMT Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, xác minh trình UBND tỉnh giải quyết 04 đơn/4 đơn (bác đơn).

Kết quả giải quyết đối với đơn không thuộc thẩm quyền: Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, Thanh tra Sở TNMT đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành 136 văn bản hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền. Đồng thời, xử lý lưu đơn đối với 84 đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định.

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh giải quyết đơn của các hộ dân sống tại đường Dã Tượng, Phước Long; Nguyễn Bá Ngọc; Công ty TNHH Ngọc Lan; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh; …

Được UBND tỉnh ủy quyền Tham gia tố tụng hành chính 26 vụ. Thẩm định cưỡng chế dự án An Bình Tân; 02 hộ dân dự án giải phân cách cây xanh cụm công nghiệp Đắc Lộc; thẩm định cưỡng chế dự án Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang; ….

Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo công tác thống kê trong lĩnh vực bồi thường nhà nước năm 2018; Báo cáo giám sát việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2018; Báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2018; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tố cáo tháng 9, quý 3 và năm 2018; Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cho Đoàn giám sát HĐND tỉnh; Báo cáo công tác PCTN quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018 cho UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; Báo cáo phục vụ cho Ban Dân nguyện UBTVQH, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018; Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra KTXH năm 2018 - Báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh; Báo cáo công tác giải quyết KNTC phục vụ kỳ họp thứ 7 của Quốc Hội.

Tham mưu điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2018.

Nhìn chung trong năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh Ủy, Lãnh đạo Sở liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài.Quá trình thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện chặt chẽ, tuân thủ theo đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực.

Hà Trang - VPS

Nguồn: Thanh tra Sở

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa