Home Các số bản tin Thực hiện những Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

Thực hiện những Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia

Email In PDF.

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (Nghị định 27) Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Nghị định gồm có 9 chương, 56 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung (gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4);

Chương II. Hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia (gồm 5 điều từ Điều 5 đến Điều 9);

Chương III. Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia (gồm 02 điều từ Điều 10 đến Điều 11);

Chương IV. Xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc (gồm 06 điều từ Điều 12 đến Điều 17);

Chương V. Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ (gồm 05 điều từ Điều 18 đến Điều 22);

Chương VI. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (gồm 06 điều từ Điều 23 đến Điều 28);

Chương VII. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (gồm 13 điều từ Điều 29 đến Điều 41);

Chương VIII. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (gồm 12 điều từ Điều 42 đến Điều 53);

Chương IX. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều từ Điều 54 đến Điều 56).

Và kèm theo của Nghị định 27, còn có 02 Phụ lục:

Phụ lục số 01 quy định 19 biểu mẫu phục vụ cho công xác xây dựng các báo cáo liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; các biên bản bàn giao mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại thực địa, thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ; các mẫu đơn đề nghị cấp/gia hạn/cấp lại/cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; mẫu giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; mẫu chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ;

Phụ lục số 02 quy định về ký hiệu cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định 27 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ;

Trạm thu dữ liệu viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám tuân thủ quy định của Nghị định này và quy định của Nghị định về hoạt động viễn thám; trường hợp khác nhau giữa Nghị định này và Nghị định về hoạt động viễn thám thì thực hiện theo quy định tại Nghị định về hoạt động viễn thám.

Nghị định 27, quy định đối tượng được áp dụng là cơ quan tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc bản đồ; khai thác sử dụng thông tin dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hoặc hoạt động khác có liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và theo quy định, công tác báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện những nội dung sau:

1.Đối tượng lập báo cáo hàng năm về hoạt động đo đạc và bản đồ gồm bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, tổ chức có hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

3. Báo cáo được gửi bằng văn bản điện tử có chữ ký số của người có thẩm quyền hoặc văn bản giấy do người có thẩm quyền ký và đóng dấu.

4. Trách nhiệm lập và gửi báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ:

a. Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của  bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, gửi báo cáo về cơ quan chủ quản trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo;

b. Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, gửi cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo để tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh;

c. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, lập báo cáo về  hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý gửi về Bộ TN&MT thông qua cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ TN&MT trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo;

d. Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ TN&MT lập báo cáo về  hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ký, gửi Chính phủ trong thời hạn 45 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo.

5. Ngoài việc thực hiện báo cáo định kỳ, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ thì cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ theo yêu cầu.

6. Cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trong báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ của mình.

Và Nghị định 27 có hiệu lực từ ngày 01/5/2019

Tuấn Vũ - TTCNTT

Nguồn: Theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa