Home Các số bản tin Thực hiện Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thực hiện Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Email In PDF.

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Theo đó, việc quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản điện tử và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BNV và các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, việc quản lý văn bản đến phải đảm bảo nguyên tắc: Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống; số đến của một văn bản đến là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đến của cơ quan, tổ chức; xác nhận văn bản đến đúng địa chỉ;xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết văn bản đến của cơ quan, tổ chức tiếp nhận văn bản;giải quyết văn bản đến kịp thời, đúng thời hạn quy định.

Thứ hai, việc quản lý văn bản đi phải đảm bảo nguyên tắc: Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống;số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đi của cơ quan, tổ chức; xác nhận văn bản đi được gửi đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết;bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng;thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, trừ yếu tố thể thức về ký số của người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư này.

Thứ ba, việc lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan phải đảm bảo yêu cầu chung của việc lập và quản lý hồ sơ, tính xác thực của văn bản, tài liệu trong hồ sơ và được bảo đảm an toàn trong Hệ thống.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ trách nhiệm của Văn thư cơ quan, cụ thể: Văn thư cơ quan không giao thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền; phải trực tiếp ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành; chỉ ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành sau khi đã có chữ ký số của người có thẩm quyền và văn bản do cơ quan, tổ chức trực tiếp số hóa.

Và Thông tư số 01/2019/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019

Tuấn Vũ -TTCNTT

Nguồn: Theo  Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội Vụ

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa