Home Các số bản tin Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 413/UBND-KT ngày 14/01/2019 về việc triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, tình hình triển khai Nghị định như sau:

Về tình hình thực hiện công tác quản lý về việc hạn chế khai thác nước dưới đất:

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà (TNMT) đang thực hiện việc quản lý và hạn chế cấp phép theo Công văn số 1642/UBND-KT ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý cấp phép hoạt động tài nguyên nước trong thời gian chưa lập được quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Theo đó việc thực hiện hạn chế cấp hoạt động khai thác, cấp phép được thực hiện theo nội dung mục I tại Công văn 1642/UBND-KT ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh.

Đối với hoạt động đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, thị xã, thành phố được thực hiện theo Mục II tại Công văn 1642/UBND-KT ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh

Về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ:

Việc thực hiện khoanh định và áp dụng các biện pháp hạn chế được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 1 Điều 11 của Nghị định, Sở TNMT có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu và khoanh định các vùng hạn chế…; lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Đồng thời trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất nội dung cụ thể triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ như sau:

Sở TNMT phối hợp với Liên đoàn Điều tra Quy hoạch tài nguyên nước miền Trung, thực hiện việc thống kê, điều tra tổng hợp thông tin, số liệu và khoanh định các vùng hạn chế; lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Đề xuất nội dung kinh phí thực hiện để lập Danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ)

Nguồn kinh phí thực hiện theo nguồn kinh phí dự toán ngân sách được bố trí hàng năm cho lĩnh vực tài nguyên nước (theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 167 ngày 26/12/2018 của Chính phủ).

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quản lý hạn chế khai thác nước dưới đất theo Công văn số 1642/UBND-KT ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý cấp phép hoạt động tài nguyên nước trong thời gian chưa lập được quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Sở TNMT sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh những trường hợp không phù hợp với Nghị định 167 ngày 26/12/2018 của Chính phủ.

Hà Trang – Văn phòng Sở

Nguồn: Thanh tra Sở

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa