Home các số BT Hội nghị tập huấn điều tra, khảo sát giá đất thị trường năm 2019 để xây dựng Bảng giá đất của tỉnh năm 2020, ổn định 05 năm 2020-2024

Hội nghị tập huấn điều tra, khảo sát giá đất thị trường năm 2019 để xây dựng Bảng giá đất của tỉnh năm 2020, ổn định 05 năm 2020-2024

Năm 2015 là năm đầu tiên áp dụng Bảng giá các loại đất ổn định 05 năm, 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá đất các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tính đến nay, sau khi được sự thống nhất thông qua của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 03 quyết định để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định nhằm đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tế khi triển khai, bao gồm: Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh. Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng bảng giá các loại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy:

+ Bảng giá đất của tỉnh Khánh Hoà được ban hành trên cơ sở quy định về quy trình, thủ tục và liên tục được điều chỉnh để hoàn thiện bảng giá đất về phương pháp phân vùng giá trị: phân loại đất, phân loại đường phố, phân loại vị trí và khu vực.

+ Bảng giá đất hiện hành chỉ thể hiện các mức giá trên giấy chưa thấy được sự phân bố về mặt không gian (bản đồ vùng giá trị đất). Loại đường phố, vị trí các loại đất chỉ mang tính nguyên tắc chưa có các minh chứng (hoặc đã quá lạc hậu vì vẫn giữ nguyên hệ thống phân loại loại đường, khu vực từ quy định tại Bảng giá đất đầu tiên của tỉnh vào năm 1995), dẫn đến việc áp giá gặp nhiều khó khăn, mất thời gian, khó kiểm soát, và có sự mất cân đối giữa các vị trí, chưa phù hợp với giá thị trường, chưa phản ánh được xu hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như yêu cầu quản lý đòi hòi ngày càng cao như hiện nay.

+ Từ năm 2007 đến nay (2018) là 12 năm, giá đất quy định trong bảng giá đất tỉnh Khánh Hoà gần như không có sự điều chỉnh mức giá nào đáng kể và thực tế này là không phù hợp với xu hướng của thị trường chưa đảm bảo nguyên tắc xây dựng bảng giá đất quy định tại điểm c khoản 1 điều 112 Luật đất đai 2013, việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất.

Do đó, để công tác quản lý đất đai đúng với chế độ sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, tạo môi trường công bằng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và giải quyết mâu thuẫn giữa người sử dụng đất, nhà đầu tư và nhà nước trong bồi thường thu hồi đất. Với cách tiếp cận các phương tiện quản lý hiện đại (công nghệ thông tin), cải cách hành chính (nhanh và minh bạch) thì những điểm còn bất cập trong bảng giá đất hiện hành như phân tích ở trên cần phải được rà soát, kiểm tra để điều chỉnh kịp thời. Việc xuất hiện nhu cầu xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho việc thu thập, lưu trữ, xử lý, xác định giá đất đến từng thửa đất và công khai giá đất trên mạng internet là rất cần thiết.

Theo quy định tại Điều 10, 11, 12 Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án Xây dựng bảng giá đất tỉnh Khánh Hoà năm 2020 và ổn định đến 2024, với mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng mô hình giá đất: giá đất được xác định theo đơn vị hành chính, loại đất, vùng giá trị và giá thửa đất phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất;

+Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất: dữ liệu không gian và thuộc tính địa chính của đất đai;

+Xác định giá đất từng thửa theo mô hình giá đất…

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc mời thầu các đơn vị tư vấn có chức năng, năng lực đủ khả năng để thực hiện dự án “Điều tra, xây dựng bảng giá đất tỉnh Khánh Hòa ổn định 05 năm, 2020-2024” theo quy định, trong đó:

- Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019;

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đơn vị thực hiện: lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Thời gian thực hiện dự án: trong năm 2019.

Ngày 12/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, khảo sát giá đất thị trường năm 2019 để xây dựng Bảng giá đất của tỉnh năm 2020, ổn định 05 năm 2020-2024; với thành phần tham dự là cán bộ địa chính của 140 xã, phường, thị trấn; các phòng tài nguyên và môi trường; các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai và UBND của tất cả các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Với nội dung và mục đích để phổ biến thông tin liên quan đến việc xây dựng Bảng giá đất năm 2020, ổn định 05 năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hướng dẫn lại cách thu thập thông tin và thể hiện trên phiếu điều tra thông tin thu thập nhằm đảm bảm thông tin phản ảnh được hết những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Bảng giá đất.

Báo cáo viên tại Hội nghị. (Ảnh: TTCNTT)

Tại Hội nghị các thành viên tham dự trao đổi cởi mở, nhiệt tình cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình điều tra cũng như những khó khăn gặp phải khi tác nghiệp nhằm tạo sự thống nhất chung đảm bảo công tác phối hợp, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTCNTT)

Đỗ Vũ Hồng Nhung

Nguồn: Phòng GĐ-BTTĐC

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa