Home các số BT Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018.

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018.

Khánh Hòa là tỉnh ven biển có điểm cực Đông của cả nước, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có phạm vi lãnh thổ từ 11042’50’’ đến 12052’15’’ vĩ độ Bắc; từ 108040’33’’ đến 109027’55’’ kinh độ Đông. Khánh Hòa giáp với tỉnh Phú Yên ở phía Bắc, Ninh Thuận ở phía Nam, Đắk Lắk và Lâm Đồng ở phía Tây; phía Đông là biển Đông với đường bờ biển dài trên 200 km. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh Khánh Hòa theo kết quả Thống kê đất đai năm 2016 là 513.779,5 ha (đã trừ 9.300 ha đang tranh chấp ranh giới địa giới hành chính với tỉnh Đắk Lắk theo Công văn số 7592/UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất các số liệu tại khu vực địa giới hành chính còn chồng lấn giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk); được chia thành 09 đơn vị hành chính cấp huyện: 02 thành phố (Nha Trang, Cam Ranh), 01 thị xã (Ninh Hòa) và 06 huyện (Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và huyện đảo Trường Sa); được chia thành 140 xã, phường, thị trấn. Dân số Khánh Hòa (theo số liệu đến ngày 31-12-2016) là 1.212.877 người với 32 dân tộc đang sinh sống (Kinh, Raglai, Hoa, Ê-đê, Cơ-ho, một nhóm nhỏ dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Chăm, Khmer, Thổ...).

Trong năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng khá so với năm 2017: GRDP theo giá so sánh năm 2010 tăng 7,04%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 07%; tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 12,37%; tổng thu ngân sách tăng 8,71%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 12,12%; doanh thu du lịch tăng 20,73%; khách du lịch quốc tế tăng 37,38%; chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp 2,78% so tháng 12 năm trước… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân nhìn chung vẫn giữ được ổn định, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn pháp luật đất đai (từ ngày 01/7/2014 đến nay): đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên tại địa phương như: Quyết định số 29/2014/QĐ- UBND ngày 21/12/2014 ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 ban hành quy định giá các loại đất năm 2016 ổn định 05 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa... và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác để quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật, Nghị định. Nhìn chung, nội dung của các văn bản do địa phương ban hành là kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật đất đai, một số đơn vị đã gặp vướng mắc liên quan đến việc ban hành Thông báo thu hồi đất; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân nước ngoài đủ điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cho HTX nông nghiệp có nguồn gốc đất do xã viên đóng góp; việc xác định giá tại một số phương pháp định giá theo quy định; việc xác định hạn mức đất ở của hộ gia đình khi trong hộ gia đình có cá nhân được nhận thừa kế quyền sử dụng đất của ông cha để lại; việc sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa; việc xử lý đất đai đối với các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư... cần được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn cụ thể.

Về lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Các chỉ tiêu sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt của các huyện, thị xã, thành phố so với Kết quả thực hiện của toàn tỉnh: đất nông nghiệp đạt 99,69%, đất phi nông nghiệp đạt 95,76%, đất đô thị đạt 99,86%. Đối với kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2018: Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố so với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt của cấp huyện đạt 2,81% đối với đất nông nghiệp, 14,38 % đối với đất phi nông nghiệp. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018: diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 866,19 ha, đạt 30,36% so với kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: diện tích chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm là 0,32 ha, đạt 0,87%; diện tích chuyển từ đất trồng lúa sang đất làm muối là 22,28 ha, đạt 8,21%.

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Trong năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 24 tổ chức với diện tích 51,21 ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 05 trường hợp với diện tích 15,4 ha; cho thuê đất đối với 43 tổ chức với diện tích 241,03 ha; cho phép 20 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 42,05 ha. Tại cấp huyện, số trường hợp được giao đất là 277 trường hợp với diện tích 88,77 ha; không có trường hợp được thuê đất; 1.159 trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 52,63 ha. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đối với các tổ chức: Sau khi được giao đất, cho thuê đất, các tổ chức đều hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Đối với các hộ gia đình cá nhân: Tại một số địa phương cho phép các hộ gia đình, cá nhân có điều kiện khó khăn được ghi nợ nghĩa vụ tài chính theo quy định để có đất sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất: Tổng diện tích đất thu hồi để giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 261,8 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 65,3 ha, diện tích đất phi nông nghiệp là 188,2 ha, diện tích đất chưa sử dụng là 8,3 ha. Tổng số tiền bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (nhà cửa, cây trồng, vật nuôi…) là 177,66 tỷ đổng, số tiền hỗ trợ khi thu hồi đất là 14,08 tỷ đồng. Việc xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất ở: Thực tế ở địa phương đã có một số khu tái định cư xây dựng và bố trí tái định cư tập trung cho nhiều dự án trên địa bàn cấp huyện. Ngoài ra, tùy vào các dự án đầu tư hiện nay, có quy hoạch bố trí quỹ đất tái định cư tại chỗ cho những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đó.

Việc đo đạc, đăng ký đất đai, lập và quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Kết quả đo đạc địa chính từ trước đến nay: Toàn tỉnh đã thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính với diện tích 434.206,33 ha, trong đó có 1.658,0 ha đo theo tỷ lệ 1/500; 18.403,5 ha đo theo tỷ lệ 1/1000; 58.626,7 ha đo theo tỷ lệ 1/2000; 366,1 ha đo theo tỷ lệ 1/5000 với tổng số thửa đo đạc là 579.639 thửa đất. Kết quả đăng ký, cấp GCN lần đầu lũy tiến đến tháng 12 năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa: 334.804,92 ha đã cấp Giấy chứng nhận / 353.684,56 ha đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Hiện có 06 huyện đã tích hợp dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với tổng số thửa là 287.977 thửa / 121.318 hồ sơ.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai: Năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 19 cuộc thanh tra, 63 cuộc kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra với các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước (10 đơn vị), tổ chức kinh tế (21 đơn vị), hộ gia đình, cá nhân (51 hộ); đã phát hiện 01 hành vi cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định tại cơ quan quản lý nhà nước, 51 hành vi vi phạm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân; đề xuất xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị chấn chỉnh một số công tác: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý quỹ đất công ích, xây dựng hồ sơ địa chính…Trong năm, toàn tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 112 đơn tranh chấp đất đai, 284 đơn khiếu nại, kiến nghị về đất đai, 41 đơn tố cáo về đất đai (trong đó có 01 đơn không phải giải quyết; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 398 đơn; đã giải quyết được 04 đơn khiếu nại, kiến nghị về đất đai, 04 đơn tố cáo về đất đai). Hiện tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai theo quy định dựa trên cơ sở kết quả thực hiện dự án VLAP tại các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, 02 thành phố Nha Trang và Cam Ranh, riêng đối với huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục thực hiện dự án VLAP.

Phạm Nhung -TTCNTT

Nguồn: Theo Báo cáo số 1483/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/4/2019

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa