Home các số BT Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước STOCKHOLM về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước STOCKHOLM về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 27/3/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về Kế hoạch “Triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (Kế hoạch). Với mục tiêu tổng quát là quản lý an toàn theo vòng đời, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) tại Khánh Hòa nhằm đáp ứng các yêu cầu của Công ước Stockholm về các chất POP, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, phát triển bền vững tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Trong đó, cụ thể có những nội dung đó là tăng cường năng lực về khoa học công nghệ, thông tin, tài chính để phòng ngừa, kiểm soát và xử lý an toàn đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; Nâng cao nhận thức về các chất POP, hóa chất độc hại, sức khỏe môi trường liên quan đến các chất POP và các phương án quản lý (hạn chế sử dụng, thay thế, loại bỏ, xử lý, tiêu hủy) các chất POP; Kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong bảo vệ thực vật, diệt côn trùng, y tế (POP-BVTV) đã bị cấm sử dụng và quản lý an toàn các loại hóa chất POP-BVTV theo quy định của Công ước Stockholm.

Quản lý an toàn vật liệu, thiết bị có polychlorinated biphenyl (gọi tắt là PCB); chấm dứt sử dụng thiết bị có PCB nồng độ từ 50mg/kg trở lên vào năm 2025; Kiểm soát, hạn chế sử dụng và quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong lĩnh vực công nghiệp (POP-CN); Giảm lượng phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (UPOP) từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dân sinh; quản lý rủi ro do các chất UPOP gây ra đối với  môi trường và sức khỏe con người.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, Về kiểm soát ô nhiễm POP: Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển các hóa chất POP theo quy định hiện hành và yêu cầu của Công ước Stockholm; Kiểm soát ô nhiễm và xử lý bao bì, hóa chất POP hết hạn và sản phẩm thải bỏ, chất thải chứa hóa chất POP.

Về kiểm soát ô nhiễm và xử lý các vật liệu, chất thải chứa POP-BDE, PFOS, PFOSF, HBB, HBCD, HCBD, PCP: Quản lý an toàn và kiểm soát ô nhiễm các hóa chất thuộc nhóm hexabromodiphenyl ete, heptabromodiphenyl ete, tetrabomodiphenyl ete, pentabromodiphenyl ete và decabromodiphenyl ete (POP-BDE – tại Phụ lục A, Phần IV, V, Công ước Stockholm) trong đó tập trung vào các sản phẩm điện, điện tử, vật liệu chống cháy, phương tiện gia thông, đồ gia dụng; Quản lý an toàn và kiểm soát ô nhiễm các hóa chất thuộc nhóm perluorooctane sulfonic, muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS, PFOSF – tại Phụ lục B, Phần III, Công ước Stockholm). Thúc đẩy việc thay thế PFOS, PFOSF trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; hạn chế và loại bỏ PFOS, PFOSF trong các sản phẩm và hóa chất diệt côn trùng; Quản lý an toàn, kiểm soát ô nhiễm và giảm việc sử dụng các hóa chất thuộc nhóm hexabromodiphenyl (HBB), hexabromocycldodecane (HBCD), hexachlorobutadiene (HCBD), pentacholorophenol, muối của nó và các este (PCP) (tại Phụ lục A, Công ước Stockholm). Quản lý an toàn và các hóa chất thuộc nhóm HBCB, HCBD, PCP trong sản xuất, kinh doanh; áp dụng kỹ thuật tốt nhất hiện có và thực hành môi trường tốt nhất trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý an toàn các vật liệu, chất thải HBCD, HCBD, PCP.

Về nguồn lực để thực hiện kế hoạch, huy động và tối ưu hóa trên cơ sở thực hiện phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, các chương trình khoa học công nghệ và các chương trình, dự án, hoạt động có liên quan khác nhằm thu hút thêm nguồn đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực; Huy động đa dạng các nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, nguồn ODA không hoàn lại, vốn vay, nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đầu tư thực hiện các dự án khắc phục ô nhiễm thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, miễn giảm thuế, vay tín dụng ưu đãi, các hoạt động hợp tác công - tư trong quản lý các chất POP; Tranh thủ tối đa nguồn tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế; Tăng cường hợp tác quốc tế cần được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như: hợp tác kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại cho xây dựng dự án, nâng cao năng lực, hoàn thiện thể chế, hỗ trợ theo dự án, giải quyết các vấn đề sức khỏe và phúc lợi xã hội cho các đối tượng liên quan; Sự tham gia của các kênh truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, kế hoạch còn có một số giải pháp để thực hiện, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm soát ô nhiễm, xử lý và cải tạo phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do ảnh hưởng của các chất POP (nếu có); Tăng cường năng lực quan trắc môi trường, cập nhật dữ liệu về nguồn và lượng phát thải các chất POP hình thành không chủ định (UPOP), ưu tiên đối với các nguồn nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người, đa dạng sinh học và môi trường; Và là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động quản lý và kiểm soát các chất POP trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ trước 31 tháng12 hàng năm.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị có liên quan trong công tác điều tra, rà soát các điểm/khu vực bị ô nhiễm các chất POP và xử lý, cải tạo phục hồi môi trường phục hồi môi trường tại các khu vực tồn lưu, ô nhiễm các chất POP.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; đề xuất giải pháp kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xử lý./.

Minh Châu -CCBVMT

Nguồn: Theo Quyết định 849/QĐ-UBND ngày27/3/2019 của UBND tỉnh

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa