Home các số BT Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa gải cơ sở, chuẩn bị tiếp cận pháp luật năm 2019 tại Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 25/01/2019; trong đó, giao các phòng, đơn vị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch cụ thể. Sở đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa vào ngày 14/5/2019 với sự chứng kiến của Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh và các ngành hữu quan (Chương trình số 30/CTPH-STNMT-HLG ngày 14/5/2019).

Nội dung tuyên truyền, phổ biến mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Khánh Hòa; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo. Tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2019 với chủ đề “Giới và đại dương”, hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải pháp khả thi để thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương như nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng đường biển, buôn bán người...; đồng thời, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Sở cũng đã tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định 240/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kiến thức cơ bản về sự cố tràn dầu, số liệu và tình hình sự cố tràn dầu tại Việt Nam, nhận diện các điểm nguy cơ sự cố điển hình tại cơ sở, dự án, những giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm; Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ.

Tổ chức 02 hội nghị tập huấn truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh vào tháng 04/2019 cho 180 người là cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố. Kiểm tra công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại UBND cấp huyện; tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thực hiện các quy định liên quan đến giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuyên truyền về ngày Nước, ngày Khí tượng thế giới năm 2019 qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và có biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở triển khai như treo băng rôn, tuyên truyền trên báo Khánh Hòa; tổ chức Hội nghị tập huấn cho 94 đại biểu là các sở, ban, ngành liên quan và các cơ sở, cảng, dự án ven biển Khánh Hòa vào ngày 20/5/2019; sắp tới tổ chức Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 tại công viên Yersin, Nha Trang; với sự tham gia của 1000 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thanh niên và người dân thành phố Nha Trang vào ngày 02/6/2019.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Sở sẽ tăng cường các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng truyền đạt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức; đồng thời mỗi cán bộ, công chức tự trang bị, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện bản thân để nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật của đơn vị. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp trong việc lồng ghép tuyên truyền, phố biến pháp luật tại cơ sở cho cộng đồng địa phương. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho ngành tài nguyên và môi trường và các địa phương.

Phạm Nhung

Nguồn: Công văn số 2005/STNMT-VP ngày 15/5/2019.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa