Home các số BT Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Ngày 25/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (Cổng thông tin).

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quy chế này quy định về quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin bao gồm: quy định về tổ chức quản lý hoạt động và tổ chức cung cấp, thu thập, cập và đăng tải thông tin.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Cơ quan quản lý và vận hành Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa; Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Các tổ chức, cá nhân tham gia viết tin, bài, khai thác, sử dụng thông tin dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin.

Về chức năng của Cổng thông tin, là hệ thống thông tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh; kết nối cung cấp các loại dịch vụ công khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh và tích hợp cơ sở dữ liệu với các hệ thống thông tin khác để tạo kênh cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nước đầu tư. Cổng thông tin được công bố trên Internet tại địa chỉ truy cập: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

Trong đó, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch kinh tế- xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; thông tin về giá đất, danh mục dự án thu hút đầu tư; công khai ngân sách, giá, phí các loại, thông tin đấu thầu; cơ chế, chính sách, quy định quản lý nhà nước của Trung ương và của tỉnh trên các ngành, lĩnh vực; các chủ trương, chính sách,giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư, khởi nghiệp; thông tin về các loại hình dịch vụ công, các tiện ích do các cơ quan, đơn vị và các cơ quan ngành dọc cung cấp.

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính. Tập trung công khai toàn bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính ba cấp; Chức năng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến tập trung của tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh; chức năng thông tin hồ sơ thủ tục hành chính. Chủ động cập nhật tự động công khai thông tin danh mục hồ sơ được tiếp nhận theo ngày, theo cơ quan, hồ sơ đã có kết quả, hồ sơ chờ bổ sung và thông tin nội dung cần bổ sung. Chức năng thống kê và kiểm soát hồ sơ một cửa. Công khai các dữ liệu thống kê cơ bản của toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên phạm vi toàn tỉnh. Cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành (không mật) đã được xây dựng và tích hợp ( đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải, danh mục giấy phép đã cấp trên các lĩnh vực,…) phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhà nước. Hướng dẫn, tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cơ chế chính sách, giải đáp dịch vụ công, khảo sát ý kiến khách hàng.

Về tổ chức, và hoạt động của Cổng thông tin. Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến hoạt động dưới sự quản lý của UBND tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến là cơ quan chủ trì quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến thực hiện việc biên tập, kiểm duyệt, cập nhật và đăng tải thông tin lên Cổng thông tin và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin; Việc vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Cổng thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ , báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật Nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định khác về quản lý thông tin điện tử trên mạng Internet.

Ngoài ra, còn có các điều khoản khác của Quy chế khi thực hiện đó là Quy định về cung cấp thông tin trên Cổng thông tin (nguyên tắc chung); nội dung thông tin cung cấp; phương thức cung cấp thông tin; quy định về cung cấp, cập nhật và lưu trữ thông tin; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho Cổng thông tin; cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Cổng thông tin; chế độ thù lao và nhuận bút.

Tuấn Vũ -TTCNTT

Nguồn: Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-UBND 25/3/2019 của UBND tỉnh

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa