Home các số BT Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019 tại Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019 tại Khánh Hòa

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2019.

Theo đó, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (BQL):

+ Giao chỉ tiêu tối thiểu 45% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính (TTHC) được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019 đối với BQL Khu Kinh tế Vân Phong và các Sở: Công Thương, Khoa học và Công Nghệ, Kế hochj và Đầu tư, Nội Vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng;

+ Giao chỉ tiêu tối thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019 đối với các Sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y Tế.

Đối với các địa phương, Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của UBND cấp huyện như sau:

+ UBND các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang: Tối thiểu 35% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019;

+ UBND các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: Tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019.

Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của UBND cấp xã như sau:

+ Các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang: Tối thiểu 25% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019;

+ Các xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: Tối thiểu 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019.

Về căn cứ để xác định tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 như sau:

+ Thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018, TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4; Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/8/2018, tiếp tục được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019 thì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/11/2019;

+ Các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 lần đầu trong năm 2019 thì tỷ lệ hồ sơ được tính sau 05 ngày, kể từ ngày Quyết định công bố của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành đến ngày 30/11/2019;

+ Các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh nhưng không được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2019 thì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày Quyết định công bố Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành.

Tuấn Vũ -TTCNTT

Nguồn: Theo Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa