Home Tin tiêu điểm Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/7/2019, ngày 03/7/2019

Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/7/2019, ngày 03/7/2019

Email In PDF.
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa